Duhul Domnului

           

             În ziua marelui praznic al Pogorârii Duhului Sfânt, în Duminica Mare, prezența celei de-a treia persoane a Sfintei Treimi ne umple de duhul Său, amintindu-ne despre împlinirea făgăduinței lui Hristos, că va trimite pe Mângâietorul – dătătorul de viață -, Care îi va lumina pe apostoli în propovăduirea cuvântului divin.
          Cu zece zile în urmă, la despărțirea de pe muntele Măslinilor, în ziua Sfintei Înălțări, Mântuitorul le poruncise apostolilor „să nu se depărteze de Ierusalim“ (Fapte 1, 4), adică să rămână în Sfânta Cetate. Nu le spusese, desigur, să stea închiși în casă, cu ușile zăvorâte.  Îi întărise să nu-și lase sufletul pradă spaimei şi descurajării, deoarece ei încă sufereau „de frica iudeilor“.
         Așteptau, așadar, „să se îmbrace cu putere de sus“ (Luca 24, 49), precum le făgăduise Învățătorul, şi pentru aceasta erau adunați „toți împreună la un loc“ (Fapte 2, 1), într-o sfântă solidaritate, în ziua praznicului mare al Cinizecimii. Erau uniți și nimic nu mai putea să-i despartă acum pe ucenici. Petru, care se lepădase de Hristos, fusese pus din nou în cinstea apostoliei de Însuşi Iisus, prin însărcinarea ce i-a dat-o: „păstoreşte oile Mele!“ (Ioan 21, 16). Iuda plătise singur pentru nesăbuita lui trădare. Toma se convinsese de minunea Învierii şi regreta îndoielile care l-au chinuit. Iar Matia, noul ales, intrase în ceata apostolilor, în locul lui Iuda cel căzut. Toţi erau statornici în ceasul acela și trăiau o mare speranţă. Erau înfrățiți în râvna unei rugăciuni statornice şi unanime.
          Gândurile celor doisprezece mergeau acum spre taina „făgăduinţei Tatălui“, şi ucenicii încercau negrăita bucurie a venirii Mângâietorului, adică a Sfântului Duh, Care să-i înveţe toate şi să le aducă aminte de tot ceea ce le spusese Domnul. Aveau conştiinţa limpede şi nestrămutată că sunt „martorii“ lui Iisus Hristos (Fapte 1, 8) şi aşteptau nerăbdători mărturia Duhului Adevărului, Care purcede de la Tatăl şi pe Care Dumnezeu Îl dă tuturor celor care-L ascultă pe El. În frământarea lor, apostolii aşteptau „puterea de sus“, care să-i mângâie, să-i îndrume şi să le aprindă sufletul pentru râvna propovăduirii şi a muceniciei. Nadejdea lor n-a fost zadarnică. Pe neaşteptate, casa unde erau strânși a fost cuprinsă cu vuiet de viforul focului divin, al focului care curăţă păcatul, al focului care lămureşte sufletele, al focului care descoperă adevărul, care pe toate le împlineşte şi le bucură. Cu flama acestui foc ne mistuitor în suflete, apostolii puteau acum mai mult ca niciodată. Până la Cincizecime știau ce să spună, în calitate de martori direcți ai vieții pământești, ai morții și ai învierii Mântuitorului. Acum au dobândit darul pin care știau cum să spună ca să fie înțeleși. Dincolo de știința zicerii, în Duminica Mare au primit forța divină care i-a făcut să-și ducă misiunea până la sacrificiu. Știau pentru ce se jertfesc, însă aveau nevoie de tărie așa cum divinul lor Învățător a avut nevoie în Gradina Ghetsimani, când se ruga să tracă de la El paharul acesta. Duhul Domnului le-a dat această putere!  
          Botezați „cu Duh Sfânt şi cu foc“ şi având mărturia Duhului, ei au fost gata să înceapă misiunea propovăduirii: nu ca să se apere pe ei, ci ca să răspândească cuvântul învățăturii.
         În acest context Petru, conștient de noua sa misiune de pescar de oameni a început să vorbească cu „cu îndrăzneală“, iar auditoriul – format din ce „se umilesc cu inima“ – asculta plin de interes. Ca un deschizător al porților mânuirii Petru astfel le-a grăit: „pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Sfântului Duh!“ (Fapte 2, 38).
     Cuvântul Apostolului a biruit inimile în mod minunat: Biserica, ce chiar în acele clipe lua fiinţă, se înnobila cu oameni „ca la 3000 de suflete“ (Fapte 2, 41). Şi astfel, din biruinţă în biruinţă şi din jertfă în jertfă, apostolii ajung până la marginile lumii, ducând cu ei pe Iisus, cuvântul învăţăturii Lui şi speranţa mântuirii.
          La Cincizecime s-a făcut vădită lumii Biserica, pe care Iisus o întemeiase, încă fiind pe Cruce, „câştigând-o cu însuşi sângele Său“ (Fapte 20, 29). Luminați acum de puterea Sfântului Duh, apostolii au ieşit la propovăduire, constituind prima comunitate creștină, așa cum aminteam mai sus. Deci, intra în lume Biserica Domnului, Mireasa lui Hristos, trupul lui Hristos, în marea zi a Rusaliilor!
          Zidită şi împodobită din puterea mereu vie a Harului divin, Biserica lui Hristos are menirea să sfinţească pururea viaţa lumii, cu lumina care purifică, înţelepţeşte şi mângâie, lumină ce s-a pogorât la Rusalii din cer pe pământ. De două mii de ani avântul neînfricat al mărturisitorilor, jertfelnicia mereu împrospătată a propovăduitorilor şi sfinţenia neîmpuţinată a sfinţitorilor se hrănesc din vistieria bogată în bunătate şi har a Sfântului Duh. De atunci, toți cu inimă curată ne rugăm în faţa slăvitelor altare, ca Duhul „să nu se stingă“, iar nădejdea Cincizecimii să rămână veșnic vie. La flacăra Duhului Sfânt, Care mistuie patimi şi sfarmă vrăjmăşiile, se curăţă inima creștină de întinări şi se încălzeşte de iubire. Mintea apostolilor, a dascălilor şi a păstorilor luminează şi învaţă fără greşeală divin, în deplină continuitate, prin succesiune apostolică. Întoarcerea de la zădărniciile şi vicleniile veacului la liniștea închinării smerite, este rodul îndumnezeirii şi al puterii Sfântului Duh. Binecuvântările Sfântului Duh îmbunătăţesc viaţa şi izvorăsc îmbelşugat darul milei şi jertfa iubirii, căci „Duhul Sfânt este viaţă şi de viaţă făcător, este lumină şi de lumină dătător“.
          Lumina praznicului Pogorârii Sfântului Duh ne face să înţelegem mai bine chemarea Bisericii. Sfinţiţi şi întăriţi cu dumnezeiescul har, creştinii trebuie să se sfinţească prin Biserica Domnului. Căci Duhul Sfânt este Duh de înțelepciune, de bunătate, de dreptate, de curăţire şi de adevăr. Prin El noi toţi ne vom încununa împreună cu proorocii, cu apostolii şi cu mucenicii. Duhul Sfânt, vistiernic al bunătăţilor”, împarte cu înţelepciune şi ştiinţă darurile Sale: unuia îi dă cuvântul înţelepciunii, altuia tăria credinţei, celuilalt îi dă lumina cunoştinţei, altuia darul tămăduirilor, altuia lucrarea puterilor, altuia alegerea duhurilor, altuia cinstea proorociei, altuia vorbirea limbilor şi altuia tălmăcirea graiurilor. Toate aceste daruri Duhul le lucrează, ele fiind împărţite cu ştiinţa Sa.
          Inimile trebuie deschise la roua darurilor pe care Sfântul Duh le revarsă pururea în lume prin Biserica Treimii.
           Și noi, prin evlavie şi smerenie, prin credinţă şi dragoste, putem fi beneficiari ai mărinimoasei graţii divine, prin darul Sfântului Duh.


                                                                                            Paul Iulius Negoiță

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu