Un dialog mântuitor

     Dorind, într-o zi, să meargă de la Ierusalim spre Galileea, Domnul Iisus trebuia să treacă prin Samaria, pe drumul deschis de frumoasa vale dintre munţii Ebal şi Garizim. La oarecare distanţă de acest drum se afla cetatea Sihar. În vârful muntelui Garizim se înalţă templul pe care samarinenii îl zidiseră ca o „alternativă“ a celui din Ierusalim. Samaria îşi pierduse puritatea credinţei. Sincretismul idolatru eroda păstrarea fidelă a iudaismului. Samaria era tot mai păgână... iar Iisus trebuia să treacă în acea zi prin Samaria. Nu a ocolit regiunea, ci a înfruntat atât provocările drumului cât și ale timpului istoric.

      Pământ al Domnului, Samaria avea și ea rostul și bucuriile ei. Scăpat de arşiţa deşertului, călătorul găsea în acest punct geografic o clipă de popas şi de refacere, simțind răcoarea verde a oazelor. Lângă drum, la poala muntelui, a fost săpată fântâna din vremuri patriarhale fântâna pe care Iacov a lăsat-o moștenire fiului său Iosif şi care, timp de aproape 2000 de ani, potolise cu apa ei răcoritoare setea drumeţilor osteniţi de cale. Iisus a făcut lângă această fântână popas, ca să se odihnească, până ce se vor întoarce ucenicii cu hrană de la Sihar.
      Odihnindu-şi trupul, Iisus simţea cum se apropie de El un suflet ostenit de drumurile păcatului şi S-a hotărât să-l aştepte, ca să-l odihnească cu iubirea Sa. Acel suflet, aşteptat şi dorit de sufletul Său, apăru dinspre Sihar. Era o femeie samarineancă, cu un vas de lut pe umăr, care venea să ia apă de la fântâna din care Iisus îşi făcuse acum amvon de predicare.. Cu siguranță, setea ei era chinuitoare, dar de ar fi fost numai setea trupului… Venea la fântână nu numai cu un vas gol, ci şi cu o inimă goală. A avut astfel fericirea să se întoarcă la căminul ei cu inima plină de „darul lui Dumnezeu“ şi de „apa cea vie“, căci Mântuitorul, în generozitatea Lui, i-a alinat setea. A așteptat acolo cu răbdare, așa cum îi era obiceiul, rezemat de ghizdurile fântânii și i-a descoperit acestei femei necredincioase şi întregii Samarii păgâne taina mântuirii viitoare. Simbolismul întâlnirii deschide poarta universalității credinței Mântuitorului.
      Trecerea prin Samaria deschidea unei lumi blamate, ce se confrunta cu probleme vădite de imoralitate, un izvor la fel de prețios ca cel al lui Iacob - izvorul nesecat al vieții spirituale, care curge din veşnicie şi se revarsă din nou către veşnicie. Călătoria Domnului prin Samaria, ca de altfel toate drumurile Sale, a fost rânduită de Providenţă. Ostenind pe potecile lumii, în căutarea oii celei pierdute, Iisus ducea cu el adevărul credinței și-l împărtășea celor însetați. Printre ei s-a regăsit și această modestă femeie, care, pentru setea ascunsă a căutărilor sale, a primit răsplătire bogată.
      Dialogul dintre Învățător și acest chip străin începe prin manifestarea unei dorințe firești: „Dă-mi să beau“.
      Dar lumea avea filtrele ei și atunci. Cererea nu a putut pe loc primi răspuns. Intre cerere și răspuns a apărut nedumerirea și în spatele ei… realitatea unei rupturi între frați… iar diferențele religioase păreau a fi obstacolul cel mai greu...
      De aceea, deși era arșiță și praf, iar suferința trecătorului putea fi acută, uimirea a dominat de la început întâlnirea, iar femeia a zis: „Tu eşti iudeu, iar eu samarineancă, şi noi n-avem nici un amestec“.
      Fără îndoială, Iisus aștepta acest răspuns. Privind în contextul celor relatate era firesc. Dar era totuși un început de dialog, prin care apa cea rece din adânc, a devenit apa cea vie din suflet. Acest început de comunicare a pornit, însă de la cele materiale. Interlocutoarea și-a rostit firescul gând pentru ea, un gând sec, dar justificat istoric – așa cum am relatat anterior – și nu părea dispusă spre aplecări lăuntrice. La fântână venise să ia apă, nimic mai mult. Chiar dacă sufletul ei avea aridități ce se cereau udate…
      Însă dialogul continuă în altă octavă, căci Mântuitorul și-l dorea altfel: „dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel care-ţi zice: dă-Mi să beau!, tu a-i fi cerut de la El, şi El ţi-ar fi dat apa cea vie“.
      Păstrând octava sa femeia răspunse: „fântâna este adâncă, ... n-ai ciutură, ... de unde dar poţi avea apa cea vie pe care vrei să mi-o dăruieşti?“...
      Iisus a liniștit-o și i-a zis: „Tot cel ce va bea din apa aceasta a fântânii, iarăşi va înseta, dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu, acela nu va mai înseta în veac, că apa pe care i-o voi da se va preface într-însul în izvor de apă care curge spre viaţa veşnică“.
      Femeia părea, pe bună-dreptate că n-a înţeles. Nu era la templu, era la fântână. Nu venise să îngenunche, ci să strunească ciutura. Ea se gândea la grija ce-o avea în fiecare zi: apa. Mare grijă atunci și multă vreme după… Dacă ar fi putut să scape de așa robie zilnică… De aceea, zise: „Doamne, dă-mi apa aceasta, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot apă“.
      S-a adaptat rapid femeia. Se și vedea mai puțin ostenită, poate. Cine nu ar fi vrut un așa ajutor? Credeți că la înmulțirea pâinilor nu au fost gânduri de comoditate și dorințe de îndestulare fără jertfă și îndulcire a traiului fără chin? Dar ce noi astăzi gândim diferit? Am evoluat moral? Deloc! Uneori este chiar mai grav. Ne vindem libertatea pentru un strop de comoditate promisă. “Delegăm” orice drept, numai să se nu ne jertfim, să nu depunem efort, să ne vină totul cât mai ușor, ignorând faptul că inclusive darurile materiale primite sunt rezultatul eforturilor proprii. Lumea aceasta nu este a gratuităților și ofertelor, ci a implicării și străduinței.
      Femeia a gândit la fel, a luat doar înțelesul fizic al lucrurilor, pe cel favorabil unei vieți mai ușoare. Iisus, însă, nu a consimțit. El venise în lume să le amintească oamenilor că nu sunt doar trupuri. A venit să reînvigoreze simțul unor mari datorii şi răspunderi... Iar acum, prin glasul acestei femei, i se cerea sa-l scutească pe om de orice efort. Orbită de cele de jos, de cele pământești, avea ochii grei și nu-i putea ridica spre Cer. Erau mai grei decât ciutura. De aceea, părea că deși rămăseseră frați de limbă, nu se pricepeau unul pe celălalt. Iisus voia să-i vindece setea spirituală, iar ea tot cu ochii în lutul de pe fundul puțului stătea…
      Încercările lui Iisus de a îndrepta gândurile femeii samarinence spre problemele vieţii spirituale se loviseră de lipsa ei de permeabilitate spre cele adânci cu adevărat. Femeia samarineancă avea, aşadar, nevoie de o ciutură avântată adânc în sufletul ei chinuit de lipsa apei vii, îi era necesară o trezire profundă. De aceea, Mântuitorul îi aminteşte despre valurile vieții ei, pe care, cu mai multă sau mai puțină demnitate le-a înfruntat în călătoria vieții: „ai avut cinci bărbaţi, zise Iisus, şi cel pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat“. Atunci, ca stropită de o undă răcoroasă, Samarineanca realizează că are o întâlnire aparte. Setea sa veche o arde… și a înțeles că acum era momentul ei de adevăr. Simțea că aflase Persoana potrivită! Nu oricine îi putea spune ceea ce doar sufletul ei plimbat printre atâtea stânci, necazuri, poate și ispite știa…
      De aceea întrebă: „unde se cade să ne închinăm, în acest munte, Garizim, sau la Ierusalim?“
      Şi pe când Iisus o lămurea că Dumnezeu, Care este duh, caută închinători care să I se închine „cu duhul şi adevărul“, din străfundurile conștiinței ei țâșni vie şi categorică mărturisirea: „știu, zise ea, că va veni Mesia şi Acela ne va spune toate“... „Eu sunt, zise Domnul, Eu sunt, Cel ce grăiesc cu tine“ (Ioan 4, 3-26).
      Momentul a fost hotărâtor! Acum, în sufletul femeii, se făcuse lumină. Lăsându-și vasul cu apă, uitând de sete, a fugit în cetate să vestească samarinenilor despre divina ei întâlnire. Duhul a învins condiționările fiziologice ale trupului. Cananeanaca a uitat de setea trupului. Indiferent cât de adânc afunda ciutura, viața ei tot aridă era. Acum lucrurile s-au schimbat. Întîlnirea și dialogul i-a reașezat prioritățile vieții. Efectul!? A fost convertită la credinţă şi a devenit, de îndată, misionară printre ai ei. Iar Domnul Hristos, cum mărturiseşte Evanghelia, a rămas în Sihar două zile, ca să culeagă suflete pentru Împărăţia lui Dumnezeu... Ciutura s-a transformat în izvor. Deșertul a devenit oază. Sufletele au înverzit în praful arid al trupurilor din Sihar.
      Mântuitorul nu a purtat acel dialog doar pentru atunci. La convorbire, lângă ghizdurile vieții, este așteptat mereu omul, el, omul pentru care s-a jertfit din iubire Domnul. Însă, omul, cel prins în vârtejurile vieţii, uită visurile, uită idealurile, uită cerul şi, biciuit de patimi, de griji „contingente“ şi de nevoi „stringente“, se lasă mânat de soartă, alunecând pe povârnișul atâtor zădărnicii care îl strivesc şi-i sluţesc viaţa în ce are ea mai spornic şi mai trainic, în spirit. De fapt, de multe ori omul uită să mai dialoghez. Poartă un infinit monolog lipsit de consistență. Spusele celuilalt sunt doar zgomotul de fundal în care-și așează propriile vorbe, pentru a zvârli cu ele fără rațiune; aceasta în situații fericite, în celelalte… pretinsul dialog interuman este doar un zgomot plin de interjecții și abjecții, care sună precum mișcarea unei cete de hăitași. Ne mai practicând dialogul real omul se înstrăinează de ceilalți și de el. Pe drumurile vieţii își ostenește sufletul fără glorie şi fără câștig personal real... Uneori această rătăcire se termină cu folos dacă în cele din urmă are loc întâlnirea de la fântâna biblică. Aici este așteptat și alinat după rătăciri, dezamăgiri, risipiri… ca să soarbă din apa cea vie.
      Sufletul nostru simte nevoia mângâierii şi alinării care să-l ajute să fie una cu veșnicia din care face parte. Neliniștea îl cuprinde adesea şi el tânjeşte spre Dumnezeu pe alte drumuri. Indiferent cât de adânc și-ar ascunde pânza freatică a sufletului său, omul poate găsi sensul integral al vieții sale în el. Dumnezeu, cu mâna-I a pus acolo, în inimă, scânteia Lui, așa cum așază apa în fântâni, după ce suflă în norii cerului.
       După întâlnirea cu Domnul, profund a gândit femeia din Samaria. A ridicat ochii din pământ. A înțeles că, indiferent de stare și statut, de eticheta publică sau context Dumnezeu ne are în pază și ne ține în vrere. Iar dacă ea a înțeles și a mărturisit, trebuie să facem și noi la fel, că de aceea sorbim din textul evanghelic.
      Peste toate, Iisus, stând de vorbă cu o femeie necredincioasă şi de alt neam, la fântâna lui Iacob, a arătat lipsa de temei în fața lui Dumnezeu a separatismul confesional şi naționalismul şovin, a mândriilor finaciare și privilegiilor sociale, etc. În fața lui Dumnezeu toți suntem egali, Mântuitorul statornicind principiul iubirii universale. Prețuia, desigur, rânduielile religioase şi morale hotărâte de bătrânii poporului iudeu, abilitățile personale ale făuritorilor de bunuri, identitatea fiecăruia, dar a dorit să zidească în conștiința omenirii o unitate de credință şi de viață şi să creeze astfel o definitivă şi permanentă armonie spirituală, ca să nu mai fie, cum se exprimă marele Apostol Pavel, „ nici iudeu, nici elin, nici rob, nici liber, ci toţi să fie una în Iisus Hristos“ (Galateni 3, 28).
       Cei care iși satură setea din aceeași apă nu pot fi victimile urei, dezbinării, izolării, autosuficienței, cinismului, aroganței, egoismului… deoarece Mântuitorul Iisus Hristos a dat sens unei lumi însetate şi a pus iubirea la baza oricărei relaţii sociale. A întemeiat „închinarea în duh şi adevăr“.
     

Paul Iulius Negoiță

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu