Căldura comuniunii
„Ajută-mă, Hristoase al meu, să nu merg în
 Iad spre a nu te mâhni, întrucât este dureros ca, după
câte ai făcut pentru mine, să mă ştii acolo.”
                                                                                                                      Cuviosul Paisie Aghioritul
            Noi, oamenii, ştiind că viaţa aceasta este trecătoare, încercăm să dobândim veşnicia, însă o facem diferit. Unii doresc să obţină o „veşnicie” aici sau doar aici, în viaţa şi pentru lumea aceasta, legându-se de lucruri trecătoare, ce dau numai aparenţa veşniciei. Alţii caută ceva mai mult, caută esenţialul, Îl caută pe Dumnezeu, în orice loc şi în toată vremea, sufletul lor simţind nevoia de Divinitate, asemenea Fericitului Augustin care a zis: Ne-ai făcut pe noi pentru Tine (Doamne) şi neliniştit este sufletul nostru până ce se va odihni în tine”.
            Dorind adevărata veşnicie, omul credincios, cu siguranţă, o va afla. Căutările lui însă nu trebuie să fie căi lungi şi îndepărtate, ci aproape de casă, acolo unde zăreşte o turlă de biserică şi aude un clopot, unde cineva, însetat ca şi el de viaţa veşnică, se roagă chiar şi pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot lua parte la comuniunea pe care o certifică sfintele slujbe. Acest loc nu este altul decât biserica, lăcaşul sfânt în care „personajul” nostru, omul, creştinul, a fost botezat, poate s-a cununat, dar, de care biserică, din nefericire, de prea multe ori a uitat. Biserica însă, după cum ştim, nu uită pe nimeni şi îl aşteaptă, aşa cum face cu fiecare dintre fiii ei, pe toţi primindu-i chiar şi în al doisprezecelea ceas.
            Odată deschisă uşa bisericii, cel ce intră deschide – conştient sau nu – uşa veşniciei, pătrunde în antecamera acestei stări reale de dincolo de timp şi se hrăneşte prin cuvintele dumnezeieştilor Scripturi „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă”[1] – aude pentru prima dată dar cum să caute în Împărăţia Cerurilor când până acum a fugit de ea, când atât timp cât şi-a neglijat sufletul, ca şi cum nu ar fi fost al lui? Biserica ne arată calea; este nevoie doar să o urmăm, încredinţaţi fiind că Însuşi Dumnezeu ne este împreună-călător.
            Calea pe drumul mântuirii este asemenea scării lui Iacov, asemenea urcuşului pe care l-a urmat Moise ca să ajungă pe Muntele Sinai, sau asemenea drumului de la Ierihon la Ierusalim. Greutatea păcatelor şi mulţimea lor te pot îngenunchea, însă Dumnezeu este Cel Care te va sprijini şi te va ridica. Numai să doreşti şi să vrei. Scopul urcuşului neîncetat este şi împrăştierea cu Sfânta Euharistie, o cale, pe lângă celelalte, de dobândire a vieţii veşnice. Dacă ar fi să ne raportăm la distanţă, din punct de vedere metric, drumul spre marea Taină a unirii cu Mântuitorul Hristos e scurt – de la pronaos la Sfântul Altar – însă, privit din latura spirituală este lung şi anevoios. Pasul peste pragul bisericii este un început frumos şi dătător de speranţe, însă el reprezintă doar o linie de start spre ţinte spirituale. Nu de puţine ori, viteza spre linia de sosire este încetinită doar de propriile noastre păcate.
            Cuviosul Paisie Aghioritul spune că „pentru a veni cineva la lumina lui Hristos, trebuie să vrea să iasă din întunericul păcatului”, comparând pe cel păcătos cu cineva închis, din greşeală, într-un loc întunecos. Captivul, de îndată ce vede o rază de lumină strecurată printr-o crăpătură, caută să iasă la suprafaţă, să iasă la lumină, să iasă din bezna păcatului.
            Între păcat şi virtute, între moartea sufletească şi viaţa veşnică există o mare prăpastie – „Între noi şi voi, spunea patriarhul Avraam către bogatul nemilostiv, s-a întărit prăpastie mare”[2] – peste care putem face punte prin credinţă, prin dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, prin milostenie, prin smerenie, dar mai ales prin pocăinţă.
            Cuvântul filocalic spune că „acela care împlineşte poftele pătimaşe ale trupului, locuieşte, ca un închinător şi făcător de idoli, în pământul Chaldeilor. Dar când a început să deosebească puţin lucrurile şi să dobândească astfel simţirea modurilor de purtare pe care-l îndatorează firea, a părăsit pământul Chaldeienilor şi a venit în Haranul Mesopotamiei, adică la starea de virtute şi păcat, care încă nu s-a curăţat de înşelăciunea simţirii.
            Între pocăinţă, iertare şi împărtăşire există o strânsă legătură. Oprirea, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, de la Sfânta Împărtăşanie este, pentru un creştin, o mare suferinţă sufletească. Această interdicţie, de altfel justificată, creează o tensiune interioară, benefică procesului de curăţire sufletească şi de întărire spirituală.
            Măsura opririi de la primirea acestei Taine este ceva firesc, deoarece – nevrednic fiind – nu poţi să te uneşti cu sfinţenia lui Hristos, căci Sfânta Împărtăşanie e foc ce arde pe cei care o iau cu nevrednicie, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind Trupul Domnului”[3]. Multe dintre Sfintele Canoane, formulate atât de sinoade, cât şi de diferiţi Sfinţi Părinţi, prescriu, pentru anumite păcate, oprirea penitentului de la cuminecare; întinderea temporală a acestei măsuri variază nu numai de la un termen de spovedanie la celălalt, ci, uneori, se numără cu anii, de la 1 la 25, ba chiar 27 şi 35 de ani, ori se întinde chiar pentru toată viaţa, adică până-n ceasul morţii.
            Tot în legătură cu aceste dispoziţii canonice, nu putem evita chestiunea raportului în care se regăseşte împărtăşirea CU Trupul şi Sângele Domnului faţă de Taina Pocăinţei şi mai cu seamă Faţă de canonul (eptimia) ce se dă pentru oprirea de la Sfânta Euharistie. Trebuie privită împărtăşirea ca o răsplată pentru virtute, or – mai degrabă – ca un mijloc pentru dobândirea mântuirii?
            Pe calea mântuirii, împărtăşirea cu Sfânta Euharistie reprezintă termenul cel mai înalt de spiritualitate la care poate aspira un creştin. Într-însa, fiinţa noastră întreagă, cu fondul ei cel mai intim, este pătrunsă de prezenţa Mântuitorului. El locuieşte în noi şi noi ne sălăşluim întru El. În chip logic însă aceasta înseamnă că tot ceea ce este imperfecţiune, tot ceea ce este păcat trebuie eliminat din sufletul nostru, eficacitatea Tainei fiind de neconceput atâta vreme cât fiinţa omului mai serveşte de adăpost fărădelegii. Aşadar, prin Spovedanie, se iartă păcatele, iar penitentul se împărtăşeşte cu Hristos numai dacă face dovada unei inimi frânte şi smerite. Prin urmare, creştinul trebuie să conlucreze cu harul dumnezeiesc, din dorinţa sa de a rupe coabitarea cu păcatul, în vederea realizării acestui ideal de spiritualitate. „Se cuvine, zicea Nicolae Cabasila,…că întru sudoarea frunţii să ne câştigăm această pâine (Sfânta Euharistie) ce pentru noi s-a frânt şi nu numai pentru fiinţele cuvântătoare s-a rânduit; căci Domnul a zis să ne sârguim pentru hrana care rămâne spre viaţa veşnică (Ioan 6, 27)”. S-a poruncit, adică, să ne apropiem de această Cină, străduindu-ne în lupta cu păcatul, iar nu fără nicio grijă şi fără a face nimic. Cu alte cuvinte, ca unii care facem eforturi pentru a ajunge la mântuire – idealul spiritualităţii -, trebuie să fim conştienţi că „Hristos, în Euharistie, nu este numai (principiu) purificator şi un tovarăş de luptă, ca şi premiu (răsplată), pe care trebuie să-l ia cel ce se luptă”.
            Ar fi însă o greşeală să ne închipuim că perfecţiunea morală poate fi rezultatul simplei voinţe libere a omului, adică doar a eforturilor lui; de asemenea, nu trebuie să rămânem cu impresia că un creştin nu se poate apropia de Dumnezeu, până ce, mai întâi, n-a ajuns un om perfect din punct de vedere moral. Omeneşte şi tehnologic vorbind, aceasta este un lucru imposibil. Canonul de pocăinţă la care se angajează penitentul pe timpul opririi sale de la Taina Sfintei Euharistii nu este decât un mijloc de îndreptare spirituală şi morală, de realizare a unor prefaceri radicale în viaţa proprie, atitudine corespunzătoare căinţei şi convertirii lăuntrice. Oprirea de la Sfânta Împărtăşire şi ducerea la îndeplinire a canonului primit au, aşadar, numai menirea de a opera o convertire a penitentului spre Dumnezeu, o exercitare a virtuţilor celui care se pocăieşte, iar nu realizarea perfecţiunii însăşi. Perfecţiunea nu se poate realiza decât prin ajutorul Domnului, cu Care ne unim în Taina Euharistiei. „Căci, dacă a sluji pe Dumnezeu, este a I te supune, a asculta de El, a face toate după îndemnurile Lui, eu nu văd – zicea Nicolae Cabasila – când ne-am putea supune mai bine lui Dumnezeu, decât atunci când ajungem membrele Lui (prin Împărtăşirea cu El); cui poate să poruncească mai bine capul decât membrelor?”
            Prin urmare, dacă Sfânta Împărtăşanie constituie cel mai înalt mijloc de perfecţiune, apoi administrarea ei nu se poate concepe fără anumite condiţii etice, fără efort, fără unele merite din partea noastră; mai precis, nimeni nu poate fi primit la această Dumnezeiască Taină fără căinţă şi întoarcere spre Dumnezeu, fără o inimă curată.
            Împărtăşirea cu Sfânta Euharistie este o răsplată a eforturilor noastre concrete de a ne întoarce la Dumnezeu de a ne uni cu El, după ce am fost restabiliţi în har pentru Taina Pocăinţei; desăvârşirea acestei uniri n-o face cu putinţă însă decât însăşi primirea Trupului şi a Sângelui Domnului.
            Fată fiind, în vechime mai ales, râvna creştinilor de a se împărtăşi, prelungirea termenului de unire cu Domnul prin luarea Sfintei Euharistii îi făcea să fie mai zeloşi în eforturile lor de îndreptare. Astfel, se dezleagă în istorie şi în doctrină raportul dintre pocăinţa dobândită prin canon şi Sfânta Euharistie.
            Actul împărtăşirii apare, aşadar, ca un mijloc sau, mai bine-zis, ca un termen al perfecţiunii, căci, din punct de vedere al eficacităţii psihologice a Pocăinţei ca Taină, efectul ei s-a consumat prin căinţa sinceră şi din adâncul inimii, precum şi prin mărturisirea deplină a păcatelor. Acestea sunt momente constitutive în Taina Spovedaniei şi, pe baza lor, penitentul dobândeşte iertarea prin preotul duhovnic, deci reabilitarea în har, adică împăcarea cu Dumnezeu. Sau, cum zice Mârturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă, „s-a apropiat de nevinovăţie şi a dobândit harul dumnezeiesc”. În acel moment, creştinul a redobândit dreptul de împărtăşire, Canonul de pocăinţă (epitimia respectivă) – ca mijloc de îndreptare – nu este, prin urmare, parte esenţială din Taină, ci pregăteşte mai bine dispoziţia spre căinţă şi spre înaintare în virtute. Aşadar, dacă în cazul  penitenţilor cu păcate grele, oprirea de la împărtăşire se întinde cu anii, aceasta este o măsură ce are în vedere nu pedeapsa, ci ca penitentul să se pregătească să se întărească în virtute. Prin natura lor, unele păcate contaminează şi otrăvesc profund întreaga fire a omului, provocând o tulburare adâncă în funcţiunile morale, aşa încât, pentru eliminarea toxinelor păcatului, este nevoie de un proces îndelungat. În acest timp, „ca exerciţii pioase, canoanele de pocăinţă oferă penitenţilor mijloace şi ocazia de a exprima şi mărturisi înaintea lui Dumnezeu tot adevărul şi toată profunzimea pocăinţei”, pentru că, astfel, prin împărtăşirea cu Sfânta Euharistie, să ajungă a experta – cu conştiinţa liniştită – senzaţia deplină a iertării şi a reprimirii în har. Pentru acest motiv, se impun canoane, uşoare desigur, chiar credincioşilor admişi la împărtăşire.
            Oprirea de la Sfânta Cuminecare nu constituie, singură, un canon sau o epitimie, ci este, mai degrabă, un termen dat pentru îndreptare, în vederea unui anumit grad de însănătoşire morală, spre care trebuie să tindem. De aceea, întotdeauna, pentru timpul cât penitentul este oprit de la Sfânta Euharistie, i se prescrie şi un canon anume, care să-l elibereze din mrejele păcatului (rugăciune, post, ajunare, înfrânare, milostenie, metanii, ş.a.).
            Dacă oprirea de la împărtăşire este o măsură ce se aplică, în general, în cazul anumitor păcate, dreptul de a primi Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos presupune însă, cu necesitate, împlinirea dinainte a canonului specific păcatului care a provocat îndepărtarea. Simpla îndepărtare de la Euharistie n-ar avea nici un efect pentru îmbunătăţirea vieţii morale a penitentului, dacă în  acest timp el nu face nici un efort pentru îndreptarea sa, întrucât cu nimic nu ar fi mai vrednic de Sfintele Taine decât înainte. Sfântul Abrozie al Mediolanului sublinia aceste adevăr, referindu-se la un obicei care se observă şi astăzi la anumiţi creştini. Sunt unii care îşi închipuie că pocăinţa s-ar reduce, pur şi simplu, la oprirea lor – din proprie iniţiativă – de la Sfânta Împărtăşanie pentru a anumită perioadă de timp. Aceştia îşi administrează o măsură prea aspră şi zadarnică, după părerea Sfântului Ambrozie, atâta vreme cât nu recurg la adevărate acte de pocăinţă, ca la un remediu prin care trebuie să se facă vrednici a se apropia de Sfintele Taine.
            Prin urmare, în chip normal, la împărtăşire sunt admişi numai cei cu o pocăinţă sinceră, vădită prin împlinirea canonului prescris.
            Simpla dorinţă sau stăruinţă, oricât de fierbinte, din partea penitentului, de a fi admis numaidecât la Sfânta Euharistie, nu este însă un criteriu privitor la vrednicia lui. Sunt şi astăzi, ca şi pe vremea Sfântului Ambrozie, credincioşi care vin la Spovedanie, primesc şi se angajează să îndeplinească mai târziu epitimiile cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. „Aceştia nu doresc atâta de a fi dezlegaţi, cât doresc să lege ei pe preot. Căci ei nu-şi descarcă de fel propria lor conştiinţă, ci încarcă şi pe a preotului, care are poruncă: să nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, adică de a nu primi la Sfânta Împărtăşanie pe cei pătaţi de necurăţie”.
            Simplul fapt că este sărbătoarea Sfintelor Paşti sau cea a Crăciunului nu poate constitui un argument de a se da Sfânta Euharistie la toată lumea, precum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Vrednicia trebuie căutată în sinceritate, în pocăinţă şi în curăţia inimii. „Cele 40 de zile ale Păresimilor nu sunt îndestulătoare pentru a curăţa păcatele dintr-un an întreg. Căci dacă Iadul, cât e el de veşnic, n-o poate face, şi din această pricină chinurile sale sunt veşnice, cu atât mai mult un timp atât de scurt, atunci când nu dovedim pocăinţă adâncă, ci una slabă”.
            Uitând că este „foc, ce arde pe cei nevrednici”, primirea Tainei Împărtăşaniei nu trebuie să se transforme în prilej de pierdere sufletească, ea fiind rânduită tocmai pentru mântuire, „căci preotul dă Trupul şi Sângele (Mântuitorului) spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci”. Responsabilitatea preotului este imensă atunci când administrează Euharistia, după cum arată şi Sfântul Ioan Gură de Aur: „Nu mică vă e pedeapsa, dacă, ştiind că un om este păcătos, îl veţi primi totuşi să fie părtaş la această masă (…) Sângele Lui, din mâinile voastre va fi cerut… Dumnezeu v-a dat cinstea acestei vrednicii pentru ca să faceţi deosebire între cei ce sunt vrednici şi nevrednici de împărtăşirea cu Sfintele Taine…Să îndepărtăm, aşadar, fără nici o consideraţie de persoană, pe toţi câţi i-am vedea apropiindu-se cu nevrednicie!”
            Mărturisirea Ortodoxă dă următorul sfat creştinilor: „La primirea înfricoşătoarelor Taine, trebuie să ne pregătim după orânduiala Bisericii noastre Ortodoxe, adică prin mărturisire curată, post, zdrobirea inimii, împăcarea deplină cu toţi şi altele asemenea”.
            Harul lui Dumnezeu, vrednicia credinciosului şi viaţa veşnică sunt stări fiinţiale legate între ele.
            Creştinul adevărat nu poate trăi fără Sfânta Euharistie, dar nici nu o poate primi nevrednic fiind. Hristos Se jertfeşte pentru toţi, însă nu toţi sunt pregătiţi pentru a primi Trupul şi Sângele Lui şi a gusta din izvorul cel fără de moarte trebuie să fim, mai întâi, conştienţi de responsabilitatea ce o avem, să ne căim, să împlinim sfatul duhovnicului.
            Firea omului ar fi cu totul schimbată dacă ar înţelege că în Sfânta Împărtăşanie stă, într-o măsură considerabilă, destinul vieţii sale veşnice.
            Numai în curăţie, în dreptate, în pace sufletească şi trupească putem rosti cuvintele: „Iată, vin la nemuritorul Împărat!...”.
                   

                                                                                                Paul Iulius Negoiță
[1] Matei 6, 33
[2] Luca, 16, 26
[3] I Corinteni 11, 29

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu