Să nu înstrăinăm nici să folosim în scopuri străine lucrurile bisericeşti sau averea Bisericii.


                                          Este bine a păzi cu băgare de seamă şi toată sârguinţa bunurile 
                                          Bisericii, luând aminte la credinţa şi văzătorul a toate   
                                                                                      Dumnezeu.[1]

                                                                                               
        1. Necesitatea şi dreptul Bisericii de a poseda bunuri[2]

         Poruncile bisericeşti sunt enunţuri scurte, cu  caracter prohibitiv, care alături de alte norme religios – morale şi canonice reglementează viaţa bisericească. Porunca a VIII a   are următorul conţinut  Să nu înstrăinăm nici să folosim în scopuri străine lucrurile bisericeşti sau averea Bisericii.
               Iar enunţul său îmbracă două aspecte: unul moral şi altul legal, fiind în strânsă legătură cu porunca a VIII a din Decalog care interzice furtul.               
        Aspectul moral l-a determinat pe cel legal, cel din urmă fiind formulat ulterior, în concordanţă cu legislaţia civilă a timpului şi cu necesităţile interne ale Bisericii. Acest scurt enunţ are la bază un număr important de norme canonice şi legale, adesea încălcate nu numai în mod sporadic şi individual de persoane diverse din interiorul sau din afara Bisericii ci de puterea statală care a încălcat adesea  dreptul de proprietate al Bisericii, folosind în scopuri străine şi improprii bunurile bisericeşti. Având în vedere că puterea statală a justificat secularizarea sau confiscarea bunurilor ecleziastice prin faptul că Biserica trebuie să aibă caracter doar spiritual,  iar scopul bisericii este viaţa de dincolo se pune întrebarea: Îi sunt Bisericii necesare bunurile materiale şi are Biserica dreptul să posede un patrimoniu[3]  propriu?
       Când Mântuitorul Iisus a întemeiat Biserica, numind-o împărăţia lui Dumnezeu pe pământ nu a limitat-o doar la acest înţeles al credinţei creştine ci i-a dat şi un alt înţeles şi  o altă finalitate, aceea de comunitate formată din toţi cei ce au o credinţă comună.
Credinţa  creştină  era  atât  de  puternică  încât  simţeau  o  deosebită  plăcere  să-şi  sacrifice o  parte  din  bunurile  pe  care  le  aveau. Unii îşi  vindeau  averea  în  întregime  iar  preţul  îl  puneau  la  picioarele  apostolilor şi nu considerau ceea ce deţin în proprietate sunt ale lor, ci  că  ele  aparţin  tuturor.[4] Cu toate acestea comunitatea de bunuri nu a fost impusă ci doar recomandată. Era o iniţiativă liberă. Episodul biblic în care se vorbeşte despre Anania şi Safira nu este altceva decât o prezentare a umbrelor cu care se confrunta comunitatea creştină de la Ierusalim. În acest episod din Noul Testament nu este desfiinţată proprietatea privată[5] instituindu-se prima formă de comunism,  aşa cum susţineau promotori acestui curent politic[6].  Spusele Sfântului apostol Petru sunt edificatoare în susţinerea ideii că este combătut păcatul minciunii şi nu caracterul privat al proprietăţii: Oare nu ţie-ţi rămânea dacă o păstrai? Şi odată vândută nu a ta era stăpânirea ei ? Cum de ai pus în inima ta lucrul acesta? Nu oamenilor ai minţit ci lui Dumnezeu? ( F.A.5, 4).
       Comuniunea creştină din primele veacuri avea „ germenele” organizării caritative şi nu caracterul pur material şi impus al Comunismului.[7]
      La  îndemnul  apostolilor  primii  creştini  făceau  dovada  vie  a  dragostei  lor  de  aproapele  folosind  bunurile  pe  care  le  aveau  pentru  nevoile  tuturor[8], fără să fie obligaţi, iar de constrângere nici nu poate fi vorba.
     Cei  care  aveau  o  credinţă  comună, o  familie  şi  o  casă  comună, care  era  Biserica, cei  care  se  rugau  în  comun  nu  puteau  să  refuze  purtarea  în  comun  a  grijii  pentru  noua  lor  casă.[9]
     Atâta  vreme  cât  autoritatea  romană  nu  a  luat  nici  o  măsură  de  restricţie  împotriva  creştinilor, pe  care  îi  considera  o  simplă  sectă  a  iudeilor, Biserica  a  fost  complet  liberă  în  alegerea  mijloacelor  după  care  avea  şă-şi  strângă şi  să-şi  administreze  patrimoniul.[10]
    Colectarea  bunurilor  a  trecut  prin  două  etape. În  prima, într-ajutorarea  nu  putea  lua  decât  forma  milosteniei. Expresia  milosteniei  au  fost  agapele  care în  prima  fază  au  durat  puţin,  dar  au  reapărut  prin  secolul  al  II  lea. Cea  de  a  doua  fază  o  reclamau  nevoile  întregii  obşti  şi  nu  putea  fi  satisfăcută  numai  prin  milostenie  oricât  de  bine  ar  fi  organizată  aceasta.[11] De  aceea au  început  să  ducă  o  viaţă  comunitară  căci  ˝ inima  şi  cugetul  lor  era una ˝.[12]
     Această  stare  de  lucruri  s-a  schimbat  odată  cu  primele  persecuţii  care  au  venit  asupra  creştinilor. Începând  de  la  Nero  creştinii  au  fost  consideraţi  ˝Odium  generis  humanii ˝  motiv  pentru  care  nu  puteau  fi  toleraţi  în  imperiu[13]. Situaţia  juridică  a  creştinilor  a  rămas  aceeaşi  până  la  recunoaşterea  legală  a  Bisericii.  În  aceste  secole  creştinii  erau  în  afara  legii.[14]
       În  această  situaţie  era  explicabil, că  cel  mai  important  mijloc  prin  care  comunitatea  creştină  şi-a  strâns  cele  necesare  cultului, întreţinerii  clerului  şi  ajutorării  săracilor, l-au  format  ofrandele  credincioşilor  sub  două  forme: donaţia  şi  colecta.[15]
     Locul  strângerii  acestora  era  Biserica, iar  cel  căruia  i  se  încredinţau  era  episcopul. Sinodul  de  la  Gangra  prin  canoanele  7  şi  8  întăreşte  dispoziţia  ca  toate  colectele  să  se  împartă  sub  directa  supraveghere  a  episcopului.[16]
          Colectele  se  făceau  la  început  numai  când nevoile  nu  puteau  fi  satisfăcute  de  cele  aduse  de  credincioşi.
     După  mărturia  lui  Tertulian  se  vede  că  în primele  veacuri  spiritul  de  jertfă  era  atât  de  mare  încât  stârnea  suspiciunea  păgânilor. Ei  erau  acuzaţi  că  în  felul  acesta  îşi  strâng  tezaure. Tertulian  răspundea  în  felul  următor  acestor  suspiciuni: ˝ Şi  dacă  avem  un  tezaur  el  nu  este  strâns  din  bani  impuşi. Fiecare  depune o  mică  contribuţie  odată  pe  lună  sau  când  doreşte  şi  numai  dacă  poate. Căci  nimeni  nu  este  silit  ci  dă  de  bunăvoie. Aceste  depuneri  alcătuiesc  un  tezaur  al  iubirii  aproapelui.[17]
       Pe  lângă  aceste  colecte  regulate  amintite  de  Tertulian  se  făceau  şi  colecte  extraordinare. Este  descrisă  în  Faptele  Apostolilor (XI, 27-30)  o  astfel de  colectă, făcută  în  anul  44, când Palestina  a  fost  lovită  de  o  grea  secetă,  iar  creştinii  din  Antiohia  au  trimis  sprijinul  lor  prin  Barnaba  şi  Pavel.[18]
       După  cum  se  observă  şi  în  cazul  Macedoniei  şi  Ahaiei (Romani  XV, 27-30), la  început  colectele  erau  destinate  comunităţii  din  Ierusalim. Acest  lucru  era  privit  ca  ceva  firesc  deoarece   cei  ce  strângeau  colectele  nu  au făcut  altceva  decât  să-i  asiste  cu  bunurile  lor  materiale  pe  cei  de  la  care  au  primit  bunuri  spirituale.[19]
     Eusebiu  de  Cezareea  în  a  sa  Istorie  bisericească (Cartea VI, cap. 43)  spune  că  ofrandele  erau  făcute  cu  atâta  dărnicie  încât  Biserica  era  capabilă  să  hrănească  mii de  oameni  pe  zi.[20]
     Pe  la  sfârşitul  secolului  al  II  lea  lucrurile  se  schimbă  şi  de  aceea  conducătorii  Bisericii  introduc  o  contribuţie  regulată  echivalentă  cu  posibilitatea  fiecăruia  şi  denumită  zeciuială, termen  împrumutat  din  Cartea  Levitic  cap. VII.   Sistemul  acestor  contribuţii  s-a  generalizat în  Apus  unde  a  devenit  obligatoriu  pentru  credincioşi,  sub  sancţiuni  destul  de  aspre. Sinodul  de  la  Macon  pedepseşte  cu  excomunicarea  pe  oricine  nu-şi  îndeplineşte  obligaţia  zeciuielii  dar  prevede  în  acelaşi  timp   să  fie  să  fie  administrată în  aşa  fel  încât  să    ajute  săracilor   şi  captivilor.[21]
     Toate  aceste  contribuţii  au  dus  la  formarea  patrimoniului  bisericesc. Acest  patrimoniu  care  era  constituit  în  primul  rând  din  bunuri  mobile,  căci  patrimoniul  imobiliar  ar  fi  fost  sustras  cu  mai  mare  greutate  persecuţiilor.
Darurile strânse de creştini erau adunate aproape lunar şi depozitate în locuri denumite „ collegia tenuiorum”[22]
     Alături  de  această  avere  imobiliară  Biserica  a  avut  încă  de  la  început  şi  o  avere  mobilă, un  domeniu  al  ei.[23]
      În  primele  III  secole   creştinii  nu  se  puteau  gândi  la  dreptul  de  proprietate, întrucât  creştinismul  era ˝ religio  ilicita ˝ iar  comunităţile  lor ˝  colegia  ilicita ˝.[24]. Numărul  mare al credincioşilor  cât  şi  organizarea  pe  care  o  aveau  nu  mai  îngăduiau  Bisericii  să  se  limiteze  numai  la  un  patrimoniu  mobil,  ci  s-a  dotat  şi  cu  un  patrimoniu  imobil: locuri  pentru  cimitire, biserici  pentru  cult  şi  clădiri  pentru  întruniri.
     Existenţa  cimitirelor  sau  bisericilor  nu  poate  fi  tăgăduită. Biserici  erau  în  toate  oraşele,  aşa  cum  scrie  Istoria  bisericească (Cart. VII, 1),  iar  cimitirele  erau  administrate  în  văzul  tuturor în  secolul  al  II  lea. După  persecuţia  lui  Valentinian   (257), împăratul  Graţian (260),  a  dat  un  edict  prin  care  încuviinţa  episcopiilor  să  reintre  în  posesia  cimitirelor.[25]
     În  urma  acestor  dovezi  este  clar  că  înaintea  Edictului  de  la  Milano (313) comunităţile  creştine  au  posedat  şi  bunuri  imobile. Asupra  acestui  punct  de  vedere  toţi  istoricii  şi  juriştii  sunt  de  acord. Deosebirea  de  păreri  se  iveşte când  este  analizată  calitatea  de  drept sub care sunt posedate   aceste  bunuri  din  moment  ce  se  găseau  proscrise  ca  primejdioase  ordinii  publice.
      Unii istorici şi canonişti au explicat această  situaţie  prin  sufragiile la care  mulţi  creştini ar  fi  recurs, folosind  îngăduinţa  legilor  romane  referitoare  la  asociaţiile  formate  de  oameni  săraci, care  aveau  ca scop   asigurarea  unui câştig  minim  şi  chiar  a  unei  înmormântări  onorabile.[26]
     Era firesc să existe o organizare internă cu reguli clare, însă  creştinii  nu  au  luat  modul  de  organizare  de  la  corporaţiile  păgâne. Ei  nu  erau  organizaţi  după  un  calapod  de  statute  după  care  voinţa  membrilor  să  aibă  un  rol  hotărâtor,  ci  aveau  o  ierarhie  sacramentală,  iar  legătura  membrilor  era  legătura  credinţei. Ţinând  cont  de  acestea  societatea  creştină  nu  putea  fi  încadrată  în  nici  o  societate  din  cele  existente  în  dreptul  roman  şi  cu  atât  mai  puţin  putea  fi  asimilată  societăţilor  păgâne. Ea  a  existat  în  afară  de  organismele  statului, conducându-se  în  toată  activitatea  potrivit  doctrinei  şi  scopului  ei.[27]
     Creştinii  existau  ca  o  fiinţă  colectivă, ca  un  corp organizat. Această  existenţă  nu  putea  fi  tăgăduită  însă  nu  era  recunoscută  legal  de  către  legislaţia  romană  şi  de  aceea  bunurile  posedate  nu  se  bucurau  de  protecţia  legilor. O  societate  ilicită  nu  putea să  apară  în  faţa  justiţiei,  iar  atitudinea  de  toleranţă  luată  de  câţiva  împăraţi  nu poate  duce  la  concluzia  că  îi  era  îngăduit  acest  lucru. Chiar  şi  gesturile  de  bunăvoinţă  faţă  de creştini  au  fost  foarte  rare şi  au  rămas  momente  izolate  în  viaţa  precară  a  creştinilor.[28]
     Concluzia  care  se  desprinde  din  cele  de  mai  sus  este  aceea  că  situaţia  patrimoniului  bisericesc  în  primele trei secole  a  rămas  precară  din  punct  de  vedere  juridic  şi  administrativ. Juridic  aceste  bunuri  nu  erau  proprietate  corporativă,  ci  colectivă; administrativ  erau  supuse  tuturor  riscurilor  care  ameninţau  pe  creştini, inclusiv riscului ca bunurile consacrate să fie folosite în scopuri străine şi astfel să fie profanate.
      Odată cu schimbarea atitudinii Statului faţă de Biserică situaţia patrimoniului ecleziastic se schimbă.
        În edictele lor, Constantin şi Licinius poruncesc să se retrocedeze Bisericii bunurile mobile şi imobile: „Căci cunoscut este, zice decretul, că creştinii au avut nu numai acele locuri, în care se adunau, ci şi altele care nu erau proprietatea privată a cuiva, ci asupra cărora avea drept întreaga societate (creştină) de aceea vei regula tu Anulius a li se întoarce....[29]    
         Împăratul  Constantin cel Mare îndemna creştinii să lase o parte din avutul lor bisericii moştenirii, după propria dorinţă.[30]  Împăratul Valentinian a fost împotriva acestei măsuri.  De aceea Fericitul Ieronim scria : „mă ruşinez s-o spun: preoţii idolilor, jucătorii, vrăjmaşii şi oamenii răi pot moşteni, ceea ce clericilor şi monahilor li s-a oprit prin această lege, oprire făcută nu de vrăjmaşi, ci de principi creştini. Eu nu acuz legea, zice Fericitul Ieronim mai departe, ci pe acela prin a cărui voinţă noi avem o aşa lege”.[31]
         Împăraţii creştini au dat dispoziţii ca Biserica să fie sprijinită financiar atât din propriile venituri cât şi din visteria statului.
        Istoricul Eusebiu de Cezarea  aminteşte un ordin al împăratului, prin care demnitarul imperial Ursus din Africa era îndatorat să plătească episcopului Cecilian de Cartagina o sumă de bani, care avea să se împartă între clericii din Africa, Numidia şi Mauritania. Dacă suma nu era îndestulătoare, episcopul putea solicita sprijin şi  la Eraclidas, procuratorul bunurilor materiale. Împăratul a ordonat, de asemenea, rectorilor provinciilor să  dea o sumă oarecare clerului, care să servească pentru ajutorul văduvelor şi femeilor consacrate Domnului.
        Dezvoltarea patrimoniului bisericesc a înlesnit Bisericii ridicarea ei materială şi intelectuală[32]. Încă din timpurile cele mai vechi, confirmarea existenţei averilor Bisericii se făcea de împăraţi. Constantin cel Mare i-a întors Bisericii şi averile ce i le luaseră împăraţii păgâni  în timpul persecuţiilor şi i-a dat şi facilitatea de a poseda şi de a moşteni averi şi proprietăţi.
       Împăratul Teodosie a încuviinţat ca Biserica să moştenească averile clericilor şi monahilor, care mureau fără a lăsa moştenitori.
       Împăratul Iustinian a fost, de asemenea, favorabil creştinilor. A recunoscut ca fiind legale toate testamentele făcute pentru Dumnezeu şi sfinţi ca şi acelea în vederea operelor de binefacere. Episcopul executa direct sau prin procurator dorinţele testatorilor. Numai după trecerea de 40 de ani bunurile Bisericii neîntrebuinţate şi nereclamate erau date în seama statului.
              Recunoaşterea dreptului de proprietate al Bisericii, pe lângă cele expuse mai sus, se face şi de către împăraţii Vasile Porfirogenetul, Alexe I şi Manoil Comnenul cum şi de către Alexe II Comnenul. Împăratul Iustinian a acordat şi dreptul de scutire de taxe asupra proprietăţilor bisericeşti[33].
          Spiritul bizantin precum şi întreaga legislaţie a fost preluată şi în celelalte state ortodoxe[34] Biserica bucurându-se de oportunităţile legale pentru a putea dobândi bunuri prin cumpărare, prin donaţie şi pe cale testamentară. Reglementarea legală a patrimoniului bisericesc a creat premiza unei dezvoltări fireşti a instituţiilor bisericeşti şi a utilizării în conformitate cu destinaţia lor a bunurilor bisericeşti. În perioada de vieţuire în catacombe a Bisericii Creştine au fost destul de dese cazurile în care bunurile sacre au fost profanate sau le-a fost schimbată destinaţia, fiindcă nu exista baza legală a dobândirii lor. Persoanele care le deţineau se lepădau uneori de credinţă în timpul persecuţiilor, iar casa în care se desfăşura cultul sau terenul unde era amenajat cimitirul putea fi înstrăinat şi astfel bunurile sacre profanate.

         Patrimoniul ecleziastic în spaţiul românesc ( referinţe istorico legale)
         În spaţiul românesc a fost moştenită tradiţia legislativă bizantină. În perioada influenţei Bizanţului bunurile bisericeşti au fost dobândite prin mijloace similare. Statul şi domnitorii sprijineau Biserica iar numărul celor care făceau testamente pioase era destul de mare, astfel încât Biserica în general, dar mai ales aşezările monahale au dobândit importante proprietăţi imobiliare. Au fost construite biserici şi au fost împodobite cu obiecte de cult o valoare artistică şi materială deosebită.
         Au existat însă şi umbre în relaţiile Bisericii cu Statul ceea ce a dus la afectarea patrimoniului bisericesc şi la deposedarea Bisericii de bunurile dăruite cu evlavie de înaintaşi, spre alinarea lor sufletească.
Până la secularizarea averilor mănăstireşti de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza privarea bisericii de dreptul său la proprietate a fost sporadică, fiind însoţită de actul abjurării. Un exemplu în acest sens este trecerea lui Ilieş Vodă la islam în 1551 şi a lui Mihnea Turcitul în 1951. Cronicarul Macarie de Roman, scrie că „ averile mişcătoare şi nemişcătoare le-a răpit cu totul, a prădat în chip varvar pe preoţi”[35]
Secularizarea averilor mănăstireşti, realizată la sfârşitul anului 1863, a fost prima mare intervenţie a puterii seculare asupra patrimoniului bisericesc.
˝Legea secularizării nu este o lege ca celelalte. Ea curma într-un chip îndrăzneţ şi printr-un act de netăgăduită autoritate o chestiune seculară˝.[36] Prin secularizare se legaliza trecerea în proprietatea statului a averilor mănăstireşti pământene şi se reglementa în acelaşi timp problema mănăstirilor închinate, ale căror averi treceau de asemeni în posesia Statului Român.[37]
Legea arată că toate averile mănăstireşti, închinate sau pământene ˝sânt şi rămân averi ale Statului˝(art. 1). Art. 3 prevedea acordarea unei despăgubiri în valoare de 82 de milioane de lei mănăstirilor de la locurile sfinte. Egumenii greci erau obligaţi să dea guvernului ornatele, vasele sacre, precum şi documentele ce le-au fost încredinţate ˝(art. 6)[38].
             Secularizarea a fost o măsură care a stârnit opinii diverse, atât nefavorabile cât şi favorabile. Cu toate acestea Biserica a fost afectată printr-o măsură politică fiindu-i periclitate dreptul său la proprietate, deoarece aproape jumătate din teritoriul ţării era în stăpânirea aşezămintelor monahale închinate şi neînchinate.[39]
             După această perioadă tulbure relaţiile Bisericii cu Statul au reintrat în normal. În perioada interbelică Statul a avut iniţiative legislative are au avut ca efect protejarea patrimoniului bisericesc. Biserica Ortodoxă, în întregimea ei, fost recunoscută ca persoană juridică[40] mai ales că la momentul respectiv îi lipsea organul permanent, care să o reprezinte.
Legea de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, din 6 Mai 1925, acordase Bisericii Ortodoxe Române, în întregimea ei, calitatea de persoană juridică (art. 27).
Sub influenţa presiunilor romano-catolicilor, care cu prilejul dezbaterii proiectului de lege pentru regimul general al cultelor pretindeau aceeaşi recunoaştere şi pe seama Bisericii romano-catolice, vechiul articol 27 a fost modificat, iar expresia “Biserica întreagă ca atare” a fost înlocuită cu termenul de “Patriarhie”. Prin urmare, Patriarhia, ca parte constitutivă a Bisericii ortodoxe române, devenea persoană juridică.
Acordarea statului de persoană juridică instituţiilor bisericeşti, atât prin Statutul Bisericii Ortodoxe Române (art. 27) cât şi prin Legea cultelor (art. 11), corespunde doctrinei canonice[41] şi este în concordanţă cu principiul canonic al autonomiei interne[42]
Legea cultelor acordă independenţă subiecţilor vieţii religioase (termenul de autonomie nu este în lege) în conducerea afacerilor lor interne, pe care trebuie să le administreze în conformitate cu statutul lor de organizare, aprobat în condiţiile prevăzute
de lege (art. 12).[43]
          Pentru ca să poată în chip legal poseda averi şi să se prezinte în Justiţie pentru apărarea drepturilor lor, legea recunoaşte calitatea de persoană juridică organizaţiilor cultelor istorice, create şi reprezentate în conformitate cu sistemul lor de organizare şi prevăzute în statute: comunităţile, parohiile, protopopiatele, mănăstirile, capitulele, episcopiile, arhiepiscopiile, mitropoliile etc. (art. 11).[44]
În conformitate cu principiile Dreptului public, legea nu recunoaşte calitatea de persoană juridică Bisericii romano-catolice în întregimea ei. Totuşi, în chip indirect, Biserica romano‑catolică a obţinut această recunoaştere prin redactarea insidioasă, neobservată de diplomaţii noştri în timpul tratativelor, a art. IX din Concordat, articol ce impunea principiile enunţate de Codex juris canonicii în detrimentul legislaţiei române [45].
Prin acest articol Biserica romano-catolică şi-a salvat şi proprietatea averilor bisericeşti în cazul când comunităţi sau fracţiuni de comunităţi romano-catolice ar trece la un alt cult. Prin concordat Statul Român recunoaşte Bisericii romano-catolice, în întregimea ei, un ˝dominium eminens˝ asupra averilor bisericeşti, teorie ce, desigur, era favorabilă Bisericii romano-catolice, dar care nu este împărtăşită de toţi canoniştii romano-catolici.[46]
Efectele juridice ale acestei concepţii privitoare la dreptul de proprietate creau un avantaj major Bisericii Romano catolice, deoarece patrimoniul unei comunităţi religioase catolice, chiar dacă toţi credincioşii ei treceau la alt cult, rămânea neîmpărţit timp de 100 de ani, Statul fiind dator să salarizeze în această perioadă personalul deservent,  comunitatea respectivă fiind socotită ca persoană morală patrimonială, a cărei substanţă rezidă în bunuri, iar nu în grupul social care a constituit-o, neglijându-se faptul că scopul creştinismului nu a fost acela de a crea şi a menţine instituţii patrimoniale, fără ca acestea să fie puse în slujba vieţi religioase.[47].
Legiuitorul român a fost călăuzit de dorinţa ca Bisericile să dobândească un patrimoniu suficient, care să le permită să se întreţină singure.
 În acest scop legea prescrie ca Ministerul Cultelor să pună la dispoziţia Bisericii ortodoxe toate averile, fondurile, care aparţin diferitelor ei părţi constitutive, spre a fi repartizate acestora[48] – bunuri de neînsemnată valoare – şi ia măsuri pentru înfiinţarea unui fond general bisericesc, la care Statul nu contribuie cu nimic.
Tot în acelaşi scop – al creării de averi bisericeşti – legea admitea ca impozitele impuse de către cultele credincioşilor lor, pentru întreţinerea bisericilor şi a instituţiunilor lor, să fie percepute, pe seama cultelor, de către organele fiscale ale Statului în condiţiile fixate de Ministerul Cultelor şi de cel al Finanţelor (art. 30). Biserica Ortodoxă nu a făcut uz de această dispoziţiile a legii, pe care cultele minoritare, familiarizate cu practica din ţările austro-germane, au continuat să o folosească.
Statul ˝ajută˝ Bisericile cu sumele necesare pentru a completa veniturile clerului, plata funcţionarilor ecleziastici şi a acoperirea şi altor lipsuri materiale.
Ajutoarele pe care Statul le acorda erau în raport cu: 1) numărul procentual al credincioşilor cetăţeni români 2) situaţia materială a cultelor respective şi 3) nevoile lor reale, constatate şi verificate în prealabil de către Stat (art. 31).
Cum este şi firesc, statul îşi rezerva controlul asupra întrebuinţării sumelor, pe care le varsă cultelor. Acestea trebuie să ţină în evidenţă conturile de gestiune spre a putea fi cercetate de Ministerul Cultelor, care controla dacă sumele acordate au fost întrebuinţate potrivit destinaţiunii lor şi cu respectarea legii contabilităţii publice (art. 34).
Completarea veniturilor clerului şi plata funcţionarilor cultelor se făcea după norme generale, stabilite prin lege şi armonizare cu salariile funcţionarilor publici (art. 32 ).
Cum o astfel de lege n-a fost votată multă vreme în aplicarea principiului subvenţionării cultelor domnea nesiguranţa şi arbitrarul.[49]
Sistemul de contribuţii bugetare instituit de legiuitorul român nu era compatibilă cu statutul clericilor. Pe baza art. 1 şi 33 din legea pentru statutul funcţionarilor publici preoţii erau încadraţi în categoria funcţionarilor publici.[50] Tot astfel îi numeşte, deşi incidental, art. 27 şi 7 din legea pentru regimul general al cultelor. Aceasta este şi soluţia dată de Înalta Curte de Casaţie, soluţie justă ce se întemeia atât pe considerente de ordin juridic cât şi pe natura serviciilor, pe care le prestează clerul, servicii ce sunt de natură publică.[51]
Este evident că statul trebuia să salarizeze integral clerul ortodox şi pentru motivul, că secularizarea averilor Bisericii a născut pe seama Statului obligaţia valabilă juridiceşte de a întreţine clerul şi bisericile.[52]
Preoţii fiind deci – pe baza legilor în vigoare la acea dată – consideraţi ca funcţionari publici, sistemul ˝ajutorării˝ de către Stat, devenea incompatibil.
Neconstituind un just titlu, “ajutorul” are un caracter precar: el se acorda după posibilităţile financiare ale Statului şi după capriciile puterii executive.
Chiar dacă nu se schimba fondul problemei, comentatorii politici ai vremii cereau ca sumele primite de preoţi să poarte tot numele de salarii, iar nu ˝ajutoare˝.
Parohiile, ale căror venituri erau suficiente spre a acoperi cheltuielile respective de personal şi material, nu primeau, cel puţin teoretic, nici un fel de plată de la Stat.
În ceea ce priveşte regimul ordinelor şi congregaţiilor religioase, Statul recunoaşte existenţa acelora, care existau pe teritoriul român înainte de promulgarea legii pentru regimul general al cultelor. Superiorii şi membrii lor aveau obligaţia să fie cetăţeni români şi să locuiască în ţară, iar case şi mănăstiri noi nu puteau deschide decât cu autorizaţia Guvernului. Ordine şi congregaţiuni noi nu se puteau aşeza în ţară decât pe baza unei aprobări dată prin lege (art. 36).
Ca urmare a ideii de egală protecţie a cultelor, în conformitate cu disciplina romano-catolică (art. 1450 din codex juris canonici) şi cu măsura identică luată mai înainte cu privire la Biserica Ortodoxă[53], legea pentru regimul general al cultelor, prin art. 38, desfiinţează fără nici o despăgubire instituţia patronatului, iar prin articolul următor dispune verificarea situaţiei juridice a imobilelor şi bunurilor bisericeşti, care până la promulgarea legii fuseseră patronate. Legiuitorul a dispus ca în toate cazurile, chiar atunci când proprietatea nu le aparţine, averile fostelor patronate să rămână pe mai departe în posesiunea comunităţilor respective (art. 39).
Legea interzicea cultelor şi asociaţiilor religioase să primească ajutorare materiale din străinătate, direct sau indirect, fără a le aduce la cunoştinţa Guvernului. Legea prevedea, de asemenea, că membrii clerului, ai organelor de conducere şi funcţionarii de orice categorie, trebuie să fie cetăţeni români, care se bucură de drepturile civile şi politice (art. 9 şi 10).
În perioada comunistă Biserica Ortodoxă Română a suferit cea mai mare ştirbire a dreptului de proprietate din istoria sa, fiind deposedată de bunuri imobile[54] ce le deţinea în proprietate. Aceste bunuri îi erau absolut necesare misiunii sale şi de unele dintre ele nu a fost lipsită nici în veacurile persecuţiilor creştine[55].
Prima lege de expropriere a fost dată la 2 august 1948 (Decretul nr. 176) şi consta în trecerea în proprietatea Statului a Bunurilor bisericilor congregaţiilor, comunităţilor sau particularilor, ce au servit pentru funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor de învăţământ general, tehnic sau profesional.
Au urmat apoi exproprierile terenurilor agricole care nu au fost realizate printr-o lege specială.
Biserica a fost deposedată de mare parte din averea imobilă. Deşi exista cadrul legal exproprierilor prin articolul 10 din constituţia din 1952, proprietăţile bisericeşti au fost predate pe baza ordinului patriarhal nr. 334 din 18 martie 1949.
Epoca comunistă s-a deosebit de secularizarea averilor Bisericeşti prin faptul că au fost afectate nu numai proprietăţile funciare şi sursele de întreţinere ale Bisericii, ci chiar bunurile sacre ( locaşuri de cult, obiecte de cult)[56].
             Din patrimoniul posedat de Biserica Ortodoxă până în 1948, a rămas doar cu un procent de 35%. A fost deposedată de aproximativ 50000 ha. pământ arabil.[57]
            După 1989 s-a încercat de către Stat, cu foarte mare reţinere, repararea în parte a prejudiciilor materiale produse instituţiilor bisericeşti[1], fiind restituite o parte dintre bunurile mobile şi imobile ale Bisericii[58]
Problemele patrimoniale au dus la neînţelegeri interconfesionale creând „contenciosul unit”.
Imediat după 1989, prin abrogarea Decretului 358 din1848 Biserica Unită a primit dreptul de a se reorganiza. La neînţelegerile de ordin jurisdicţional ce au blocat permanent Biserica Catolică de Biserica Ortodoxă, la nivel local s-a mai adăugat acum un diferend patrimonial – locurile de rugăciune ale creştinilor.
De mai bine de zece ani există un conflict permanent între Biserica Unită şi Biserica Ortodoxă.
Deşi, fiind considerată o neînţelegere ce aduce prejudicii dialogului interconfesional, disputa a fost abordată interbisericesc[59],  însă conflictul a căpătat nuanţe tot mai agresive.
Agravarea conflictului s-a produs pentru că la mijloc nu au fost probleme doctrinare, ci chestiuni patrimoniale.
În anul 1990 Biserica Română Unită cu Roma pleca de la situaţia de drept creată prin decretul 358/1948. Acest act normativ nu dispunea ci constata desfiinţarea acestui cult. Prin Decretul-Lege nr. 9/1989 nu se dispunea reînfiinţarea persoanei juridice desfiinţate prin decretul abrogat.[60]
Situaţia de fapt era de asemenea schimbată deoarece pe parcursul a 40 de ani au avut loc transformări sociale, culturale, demografice, administrative şi economice şi au avut loc atâtea modificări în structura psihică a membrilor societăţii, aşa încât este imposibil să se mai reconstituie cu exactitate ceea ce a fost cu patru decenii în urmă.[61]
De aceea s-a creat prin Decretul-lege nr. 126 din 1990 (art.3), o comisie de dialog între cele două culte religioase, care stabilea o procedură extrajudiciară pentru redobândirea locaşurilor de cult[62].
Această procedură extrajudiciară a fost adeseori încălcată[63],prin apelarea la instanţele de drept comun sau prin încercarea de a impune rezolvarea diferendului printr-o nouă lege, care urma să uzeze de forţa de constrângere a Statului.[64]
Numai dialogul şi analizarea fiecărei situaţii în parte pot stinge conflictul, deoarece bisericile nu aparţin Statului, Bisericii sau ierarhiei ci credincioşilor şi comunităţilor locale.[65]
             Patrimoniul cultelor naţionalizate de stat după instaurarea regimului comunist rămâne o problemă comună tuturor. Numai o politică realistă şi cumpănită, evitând excesele de tip total („ restuţio in integrum”) sau nimic, ar putea fi o soluţie cu adevărat echitabilă pentru toţi cei implicaţi[66], iar viitoarea Lege organică a cultelor trebuie să vizeze şi raporturile dintre patrimoniul sacru bisericesc şi patrimoniul laic sau al societăţii civile[67].

Protecţia juridică a  bunurilor bisericeşti
        După cum se poate constata Biserica a dobândit în timpul existenţei sale un patrimoniu necesar întreţinerii cultului şi organizării asistenţei sociale. Pentru protejarea celor dobândite a fost nevoie de apariţia unor reglementări interne şi de punerea acestora în concordanţă cu legile civile.
Primele reglementări se regăsesc în corpul de canoane.
Canonul 38 apostolic opreşte ca episcopul să-şi însuşească ceva din lucrurile bisericii, sau să vândă ceva din acestea. Canonul 15 al sinodului de la Ancira stabileşte drepturile bisericii de cere înapoi bunurile vândute de preoţi în timpul vacanţelor episcopale. Canonul 24 al sinodului IV Ecumenic dispune să se păstreze cu toată grija cele ale Bisericii pentru ca cele consacrate să rămână permanent Bisericii. Sinodul de la Cartagina opreşte în mod categoric înstrăinarea bunurilor Bisericeşti. Prevederi similare se regăsesc şi în conţinutul canonului 12 al sinodului VII Ecumenic. Aceste prevederi canonice au fost întărite şi de cele ale statului Bizantin. Primele măsuri în acest sens au fost luate de împăraţii Leon şi Antemeius, apoi de Atanasie şi Iustinian ( Novela 46; 67; 120).
Patrimoniul bisericesc se bucura de asemenea de o protecţie specială. Pravila de la Govora cere clericilor să se împotrivească ˝boierilor şi slujitorilor lor˝ atunci când aceştia intenţionează şi ˝biruiască˝ pe preoţi şi să-şi însuşească bunurile bisericilor, chiar dacă ei însuşi sunt ctitori (cap. 4).
Practica judiciară a arătat, de asemenea, că ori de câte ori s-a încercat de către urmaşi să se anuleze testamentul făcut în favoarea Bisericii, divanele domneşti au respins aceste cereri chiar dacă petiţionarii erau urmaşi direcţi ai testatorului.[68]
Protecţia patrimoniului ecleziastic este reglementată atât de Legiuirea Caragea  cât şi de Pravilniceasca Condică. Cel ce se făcea vinovat de furtul din Biserici ˝cădea sub mai cumplită pedeapsă decât cel ce fură de la particularnici˝.
Datorită asprimii sancţiunilor mulţi îşi încredinţau bunurile de valoare spre păstrare bisericilor bucurându-se de siguranţă. Patrimoniul bisericesc este protejat şi împotriva abuzurilor ierarhiei. Legiuirea Caragea sancţionează cu nulitatea contractele de arendare făcute în defavoarea instituţiilor bisericeşti[69].
Patrimoniul bisericesc se bucura de asemenea de o protecţie specială. Pravila de la Govora cere clericilor să se împotrivească ˝boierilor şi slujitorilor lor˝ atunci când aceştia intenţionează şi ˝biruiască˝ pe preoţi şi să-şi însuşească bunurile bisericilor, chiar dacă ei însuşi sunt ctitori (cap. 4).
Ca şi  colaborator important al puterii centrale Biserica a beneficiat de pârghii juridice create pentru mărirea patrimoniului ei mobil şi imobil, având un număr important de privilegii şi imunităţii.[70]
Pravila de la Govora cap. 79 impune episcopului şi egumenului ˝ către săraci de-a pururea să se îngrijească˝
Implicarea Bisericii în activitatea de protecţie socială este regăsită şi între prevederilor Regulamentului Organic din Moldova, Mănăstirea Neamţ trebuia să ţină ˝cu a sa cheltuială˝ în Târgul Neamţ un spital pentru 30 de bolnavi cu doctori şi cu toate cele necesare (Reg. Moldovei, C. III, art. IV).
Furtul celor sfinte sau sacrilegiul era pedepsit mai aspru decât furtul obişnuit, pedepsele fiind identice cu cele pentru săvârşirea unei crime: ˝Furul de lucruri sfinte din biserică, cum şi acel de lucruri domneşti şi obşteşti, carele înarmat călcând au furat, va cădea sub mai cumplită pedeapsă decât cel ce fură de la particularnici; bătându-se la toate uliţele şi rînduindu-se la groapa ocini˝[71].
Legiuirea lui Caragea se ocupă în materie penală de două delicte ale laicilor, de natură religioasă, care erau sancţionate în faţa instanţelor civile. Acestea sunt: furtul de lucruri sfinte din biserici (part. V, cap. 3, art. 3) şi ultragierea unei feţe bisericeşti în timpul slujbei (part. V, cap. 3, art. 2, alin. C).
Preocupările administrării şi finalităţii acestui patrimoniu s-au îndreptat către anumite categorii: săracii, captivii,[72]văduvelor, săracilor şi orfanilor.[73]
Odată cu dobândirea libertăţii de organizare şi cu înmulţirea numărului creştinilor în cadrul Bisericii au luat fiinţă instituţii specializate de asistenţă socială cu diverse domenii de activitate: îngrijirea bolnavilor (Noscomiile); primirea străinilor ( xendohiile); azile pentru săraci (Prohia sau Ptohotrofia), etc.[74]
Această tradiţie s-a păstrat permanent în Biserică, instituţiile Bisericeşti acţionând în scopul sprijinirii celor în nevoi. Este cunoscut din Istoria Bisericească faptul că primele spitale şi spiţerii au apărut la iniţiativa şi cu mijloacele financiare ale Bisericii. Regulamentele organice, în concordanţă cu această veche tradiţie au implicat instituţiile bisericeşti şi în activitatea de asistenţă socială.
             Înstrăinarea bunurilor bisericeşti
           După cum se poate constata Bunurile bisericeşti se bucură de o dublă protecţie: sunt protejate de normele canonice interne şi de legile de stat. Spre exemplu, Codul Civil în art. 481 prevede următoarele: Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire[75].
Conform canoanelor, în principiu, este oprită înstrăinarea tuturor bunurilor bisericeşti, atât cele imobile cât şi cele mobile. S-a permis totuşi înstrăinarea bunurilor bisericeşti pentru anumite care au fost considerate importante pentru biserică:
1.     pentru procurarea de vase absolut necesare cultului
2.     pentru plata datoriilor bisericeşti
3.     pentru construirea de noi imobile şi pentru întreţinerea celor existente
4.     pentru înlăturarea bunurilor care ar aduce prejudicii bisericii, prin cheltuielile de întreţinere, imobile situate departe sau cele care nu pot fi administrate.
Procedura de înstrăinare a acestor bunuri este prevăzută de Regulamentul pentru administrarea bunurilor bisericeşti. din 29 sept. 1950.[76]
Regulamentul are 62 de articole şi reglementează administrarea, înstrăinarea sau grevarea bunurilor ce aparţin instituţiilor bisericeşti. În art. 2 al regulamentului se fac precizări privitoare la împărţirea pe categorii a bunurilor bisericeşti. Art. 2 din Regulamentul pentru administrarea averilor bisericeşti[77] împarte bunurile bisericeşti în bunuri sacre   (locaşuri de cult, odoare ,veşminte, cărţi de ritual, cimitirele, etc.) şi bunuri comune[78].
Acest regulament declară bunurile sacre imprescriptibile, inalienabile şi insesizabile şi acordă dreptul fiecărei instituţii de a le administra prin organe proprii, însă sub supravegherea forurilor ierarhice superioare, în conformitate cu Legea nr. 31/1954.
          Acest regulament clasifică bunurile Bisericeşti şi acordă un statut legal bunurilor din domeniul public al Statului deoarece utilizările comune sau colective ale domeniului ale bunurilor bisericeşti sunt acelea rezultate în mod direct, de către public uzul fiind direct şi necondiţionat de o autorizare prealabilă. Utilizarea bunurilor bisericeşti stă , asemenea bunurilor publice, sub anonimatul absolut în care particularii folosesc domeniul public.[79]
           Un caz special de înstrăinare a bunurilor bisericeşti îl instituie Decretul 177 din anul 1948 care prevede următoarele: ˝În cazul în care majoritatea sau toţi credincioşii unui cult religios trec la un alt cult religios, patrimoniul unităţilor locale de cult trece în proprietatea cultului religios adoptat. Dacă numărul credincioşilor care trec la un alt cult religios este mai mic de jumătate plus unul, patrimoniul rămâne în proprietatea cultului părăsit, iar credincioşii care au plecat vor fi despăgubiţi în cotă parte˝.
          O altă problemă cu caracter juridic cea a  relaţiilor pe care le au laicii cu patrimoniul bisericesc şi la dreptul de proprietate al laicilor asupra bunurilor bisericeşti. Importanţa clarificării acestei probleme este mare,deoarece dreptul de proprietate asupra lucrului care ii aparţine este legătura cea mai puternica ce poate exista intre om sau persoana morala şi bunurile exterioare; iar proprietatea este dreptul ce-1 are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă in limitele determinate de lege. Cea mai mare parte a autorilor, a admis că în legislaţia romană edificiile şi obiectele destinate practicării unui cult, puteau fi supuse dreptului de proprietate particulară. Dispoziţiile cuprinse in legile de mai târziu, prin care s-a stabilit principiul inalienabilităţii bunurilor bisericeşti şi lucrurile consacrate, nu pot fi decât o reacţie împotriva abuzurilor ce s-au petrecut.
          În cele din urmă, doctrina Bisericii prin actul consacrării, a reuşit să înfrângă pretenţiile exagerate ale laicilor, care cereau să li se recunoască dreptul de proprietate şi administrare asupra Bisericilor pe care le construiau şi le înzestrau cu lucruri din patrimoniul lor. In locul dreptului real de proprietate n-a mai rămas decât un drept personal de patronaj, ca semn de respect şi recunoştinţă pe care-1 arăta Biserica, ca o concesiune din partea ei.
        Biserica a luat aceasta măsura din doua motive. Primul dintre ele a fost încetarea amestecului celor ce erau proprietari în treburile administrative iar al doilea punerea in imposibilitatea de a înstrăina obiecte consacrate cultului divin ce au un regim canonic deosebit.
Laicii sunt implicaţia activă în administrarea bunurilor bisericeşti, însă numai în colaborare şi sub îndrumarea şi supravegherea clerului.  
       
        Consideraţii finale
        Privită ca organizaţie religioasă Biserica este nevoită sa abordeze diferite strategii care să-i permită să-şi desfăşoare activitatea.[80] Printre acestea se află şi strategia de protecţie a bunurilor bisericeşti instituită de porunca a VIII a bisericească. Această poruncă cu caracter prohibitiv are ca scop protejarea bunurilor bisericeşti dar în acelaşi timp şi păstrarea sacralităţii acestor bunuri, care odată ce au fost destinate cultului nu mai pot fi folosite în alte scopuri.
         Porunca a VIII a  -   Să nu înstrăinăm nici să folosim în scopuri străine lucrurile bisericeşti sau averea Bisericii -  se fundamentează pe o tradiţie juridico-canonică solidă. Formele juridico - canonice care reglementează administrarea şi înstrăinarea bunurilor bisericeşti, care reglementează statutul juridic al bunurilor bisericeşti îmbracă forme mobile ca şi celelalte norme legale[81], însă principiul inalienabilităţii bunurilor bisericeşti străbate timpul.
         Porunca a VIII bisericească nu se referă numai la simplele înstrăinări, ci la toate formele juridice de înstrăinare şi folosire a averii bisericeşti în scopuri străine. După 1989 au apărut mijloace juridice prin care să se reconstituie dreptul de proprietate al Bisericii, însă acestea pot fi caracterizate ca fiind destul de timide. Societatea actuală este încă vinovată de încălcarea acestei porunci bisericeşti şi de neglijarea dreptului Bisericii la proprietate. Bogăţia societăţi contemporane este administrată de cei de la putere în folosul lor personal, ignorând nevoile elementare de dreptate, confort material şi spiritual ale unei mari majorităţi, această putere este una coruptă din punct de vedere juridic şi păcătoasă din perspectiva doctrinei religioase.[82]
         Sunt astăzi voci care se opun acordării de către stat a unor terenuri pentru bisericile de cult sau pentru cimitire, uitând că proprietatea bisericească este tot o formă de proprietate publică., Proprietatea publică înglobează astăzi multe bunuri care au aparţinut Bisericii, călcându-se astfel memoria celor care au donat aceste bunuri sau le-au lăsat prin voinţă testamentară. Donaţia şi testamentul cu scopuri pioase sunt  sacre, adică aparţine în primul rând lui Dumnezeu şi orice atentat la donaţiile credincioşilor este o crimă faţă de oameni şi faţă de Dumnezeu.[83]
      Înstrăinarea bunurilor bisericeşti sau întrebuinţarea lor spre folosul propriu aduce, deci, paguba Bisericii, iar pentru cei care se fac vinovaţi de astfel de fapte, înseamnă păcat deoarece încalcă porunca a opta din decalog care condamnă furtul.[84]
[1] Extras din canonul 24 Antiohia ( 341). A se vedea : Arhim. Zosima Târâlă, Haralambie
Popescu, Pidalionul, Institutul de arte grafice ˝Speranţa˝, Bucureşti, 1933, p.101.
[2] Din punct de vedere juridic prin ”bun” se înţelege o valoare economică ce este utilă pentru satisfacerea nevoii materiale şi spirituale a omului şi este susceptibilă de apropiere sub forma dreptului patrimonial. Gh. Beleiu, Drept  civil  român, Edit. Şansa, Bucureşti  1993, p. 90. A  se  vedea  de  asemenea  R. Naz, Dicţionaire  de  droit  canonic, Tome  deuxieme, Paris  1937, p. 834-841.

[3] Prin patrimoniu se înţelege totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale care aparţin unei persoane fizice şi juridice. Gh. Beleiu, op. cit., p. 91.  În Dreptul roman, aplicabil în perioada de apariţie a canoanelor,  acesta nu a dat o definiţie deşi avea noţiunea. În doctrina juridică romană conceptul de patrimoniu cunoaşte o evoluţie . La început acest termen desemna numai lucruri corporale: familia, pecunia, etc. Mai târziu putem vorbi despre ”res in patrimonium” şi ”res extra patrimonium” clasificare ce apare în Institutele lui Gaius dar mai ales în cele ale lui Justinian . în prima categorie sunt încadrate lucrurile care pot face obiectul proprietăţii private şi în a doua lucrurile care nu sunt succeptibile sub aceasta forma.

[4] Iorugu D. Ivan, Bunurile  bisericeşti  în  primele  şase  secole, Bucureşti, 1937, p. 14
[5] Proprietate poate fi privită din punct de vedere economic, ea existând din epoca primitivă existând sub forma proprietăţii obşteşti corespunzătoare unei societăţi gentilice, având la bază comunitatea de interese între indivizi.
Noţiunea de patrimoniu o presupune pe cea de proprietate. Romanii au definit proprietatea asfel: proprietas est ius utendi, fruendi, abutendi, re sua quatenus iuris ratio partitur adică proprietatea este dreptul de a folosi un bun, de ai culege fructele şi de a dispune atât cât permite măsura dreptului. Ştefan Cocoş, Drept roman, Edit. All Beack, Bucreşti, 2000, p.109.

[6] Dr. Constantin Preda, Credinţa şi viaţa bisericii primare, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2002, p.115 – 116.
[7] Deşi sunt autori bisericeşti care fiind obligaţi conjunctural au susţinut că există o similitudine între punerea în comun a bunurilor în comunitatea creştină şi comunizarea bunurilor Biserica nu a propovăduit niciodată nimicirea proprietăţii private. A se vedea: Pr. Paul Negoiţă, Concepţia  creştină  despre  proprietatea  privată, în  Glasul  Adevărului, ( serie  nouă), an. XII (2001), nr.  121-122, p.150-155.

[8] Pr. Prof. Liviu  Stan, Iubeşte  pe  aproapele  tău, în ˝Mitropolia  Olteniei˝, an. I ( 1959), nr. 9-10, p. 549
[9] Ibidem, p. 549. 
[10] Iorgu D. Ivan, op. cit. p. 14.
[11] Pr. Prof. Liviu  Stan, op. cit. p. 548.
[12]Pr. Ioan Mircea, Dicţionar  al  Noului  Testament, E.I. B. B.O.R., Bucureşti  1984, p. 45-46
[13] Despre persecuţiile suferite de creştini a se vedea: Pr. Lect. Dr. Adrian Gabor, Biserica şi Statul – în primele patru secole, Edit. Sofia, Bucureşti, 2003.

[14] Iorgu D. Ivan, op. cit.p. 14.
[15] A. Rivet, Les  regimes  des  biens  de  L’ Eglise  avant  Justinien, Lyon 1891, p. 3.
[16] Ahid. Prof. Univ. Dr. Ioan N. Floca , Canoanele  Bisericii  Ortodoxe, Edit. Polisib, Sibiu 1991, p. 201.
[17] Pr. Prof. Liviu Stan, op. cit.,p. 561.
[18] Pr. Sabin Verzan, Sfântul  Apostol  Pavel, E.I.B.M. B.O.R., Bucureşti 1996, p. 59.
[19] Prof. Teodor M. Popescu, Primii  didascali  creştini, în  vol. Biserica  şi  cultura, E.I.B.M. al B.O.R., Bucureşti  1996, p. 121.
[20] Eusebiu  de  Cezarea, Istoria  bisericească,(traducere,note  şi  comentarii  Teodor  Bodogae), în  vol. Eusiuebiu  de  Cezarea-Scrieri, part. I, Colecţia  P.S.B., vol  13, E.I.B.M. B.O.R., Bucureşti  1997.
[21] Iorgu D. Ivan, op. cit. p. 18.
[22] Pr.Dr. Marius Ţepelea, Aspecte ale vieţii sociale în biserica primară, Edit. Emia, Deva, 2004, p.214. Despre aceste aspecte a se vedea scrieile patristice Epistola către Diogneţ şi Păstorul lui Herma.
[23] A. Rivet, op. cit. p. 5.
[24] Prof. Dr. G. Boroianu,  Dreptul bisericesc, Edit. ˝Dacia˝ P. Iliescu & N.Grossu, Bucureşti, 1899, p. 342.
[25] Iorgu Ivan, op. cit.p. 21.
[26] Ibidem, p. 21.
[27] Pr. Prof. Liviu Stan, Societăţile  religioase  în  Biserica  veche, ˝Studii  Teologice˝, 1956, nr. 1-2, p. 125.
[28] Iorgu D. Ivan, op. cit., p. 33.
[29] Bingham, Origines Ecclesiae libri V, c. IV p. 4.

[30] Codex Theodosianus, XVI, II.
[31] Epistola II ad Nepotianum.
[32] Au fost şi excese mai ales în occident care au dus la apariţia valdenzilor grupare ce susţinea în secolul al XIII lea că singurul mijloc pentru mântuirea bisericii este de a nu mai poseda proprietăţi. .
[33] A se vedea: Prof. Dr. G. Boroianu,  Op.cit.

[34] A se vedea: Ştefan Berechet, Legăturile dintre dreptul bizantin şi cel românesc, vol. I, Vaslui, 1937.

[35] Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în ţările române, în sec. XVI-XVIII, Edit. Corint, Bucureşti, 2001, p.153
[36] A. D. Xenopol, Domnia lui Cuza Vodă, Iaşi, 1903, vol. I, p. 290-291
[37] A se vedea Marin Popescu –Spineni, Procesul mănăstirilor închinate, Edit. Institutului de Arte Grafice ˝ Tiparul universitar˝, Bucureşti, 1936. Despre secularizarea averilor mănăstireşti a se vedea, Ştefan Berechet, Un nou document privitor la Reformele Bisericeşti ale lui Alexandru Ioan Cuza, în B.O.R., an. XLII, (1925), nr. 1, p.26; Idem, Dovezi noi asupra secularizării averilor mănăstireşti, în B.O.R., an. XLI, (1922), nr.15,p.1041.
[38] Grecii pretindeau că aveau dreptul de proprietate aici, întrucât ziceau că moşiile le-au fost dăruite lor. Din hrisoavele de închinare, se poate însă observa că din punct de vedere legal grecii nu aveau drept de proprietate asupra vreunei moşii mănăstireşti Formula prin care se făcea dăruirea proprietăţii în vechime: «unic stătător în veci», nu se întâlnea.  

[39] Marin Poescu – Spineni, Procesul mănăstirilor închinate, Institutul de arte grafice „ Tiparul Universitar”, Bucureşti, 1936,  p.6
[40] Una dintre instituţiile juridice preluate din dreptul roman a fost aceea de organizare a instituţiilor sociale după reguli juridice precise, sub forma persoanelor juridice sau morale.
Pentru a lua fiinţă o persoană juridică trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiţii:
·                                           Să aibă o organizaţie de sine stătătoare
·                                           Să deţină un patrimoniu propriu
·                                           Să aibă un scop propriu, determinat şi în acord cu      
interesul general obştesc. A se vedea: Prof. univ. dr. Gh. Beleiu, Drept civil român, Edit. ˝Şansa˝, Bucureşti, 1993, p.351.
[41] A se vedea la Prof. Univ. Lazăr Iacob, Personalitate juridică a bisericii, Tip. Cărţii Bisericeşti, Bucureşti, 1940; Prof. Univ. N. Cotlaciuc, Persoana morală a averii bisericeşti, în B.O.R., an. XL, (1921), nr. 8, p. 564-576.
[42] Despre baza canonică şi modul de funcţionare al autonomiei interne a se vedea Pr. Prof. Liviu Stan, Despre autonomia bisericească, în S.T., an X (1958), nr. 5-6, p.376-393.
[43] A se vedea art. 4 din Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române.
[44] A se vedea art. 27 din Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române.
[45] Privitor la aceste aspecte a se vedea Prof. Univ. Lazăr Iacob, Personalitate juridică a bisericii, Tipo. Cărţii Bisericeşti, Bucureşti, 1940, p.31-38.
[46] Mitropolit Dr. Nicolae Bălan, Biserica neamului şi drepturile ei (discurs rostit la discuţia generală asupra proiectului de lege a cultelor, în şedinţa de la 27 martie 1928, a Senatului României), Edit. Arhidiecezană, Sibiu, 1928, p.51-52, 78-107.
[47] Pr. Prof. Liviu Stan, Statutul Bisericii Ortodoxe Române, în S.T., an. I (1949), nr. 7-8, p.861.
[48] A se vedea art. 20 din Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române.
[49] În asemenea condiţii cultele minoritare erau privilegiate. A se vedea, I. Mateiu, Politica bisericească a Statului Românesc, Sibiu, 1931, p. 85. La pag. 80-94 ale aceleiaşi lucrări I. Mateiu dă şi cifrele bugetului pe 1931, din care rezultă nedreptăţirea Bisericii Ortodoxe, pe care Constituţia o declara ˝dominantă˝ în Statul Român.
[50] Preoţii nu au fost priviţi pur şi simplu numai ca funcţionari ai statului. Nu poate fi vorba decât de o asimilare, care să acorde slujitorilor bisericeşti avantajele, de care se bucură funcţionarii publici. O analiză a naturii funcţiei lor ne arată că preoţii nu erau consideraţi ca funcţionari în sens propriu, ci numai în sens impropriu. Ei sunt apostoli în serviciul Bisericii; de la aceasta îşi primesc ei misiunea. Numirea de către stat rămânea fără efect, dacă Biserica nu le acorda, prin hirotonie, dreptul de săvârşi cele sfinte. Pe de altă parte, preoţii nu pot fi revocaţi numai de către puterea civilă. Pentru a fi funcţionar al Statului nu este de ajuns să fie plătit de acesta, sub un titlu oarecare, din bugetul statului; trebuie ca respectivul să primească de la acesta mandatul ce-l deţine, ceea ce are ca şi consecinţă dreptul autorităţii civile, care l-a conferit, de a-l revoca în formele determinate de lege.
[51] A se vedea jurisprudenţa la N. Gr. Popescu-Prahova, op.cit., p. 259.
[52] Chestiunea a fost pusă în discuţie şi de unii membrii ai clasei politice actuale, însă o soluţionare concretă şi acceptabilă lipseşte.
[53] A se vedea art. 32 din Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române.
[54] Despre împărţirea bunurilor în dreptul civil a se vedea: Prof. Univ. Dr. Gheorghe Beleiu, Drept civil roman, Edit. ˝Şansa˝ S.R.L. Bucureşti, 1993, p.90-97. A se vedea de asemenea, R.Naz, Dictionnaire de Droit canonique, Tome deuxième, Paris 1937, p. 840-841.
[55] A se vedea, Iorgu Ivan, Bunurile bisericeşti în primele 6 secole, (teză de doctorat), Bucureşti, 1937.
[56] Abuzurile comuniştilor s-au manifestat şi în celelate state. Spre exemplu, în Rusia, marea foamete din 1921 – 1922 a constituit un nou moment de acţiune. Guvernul emite un decret prin care confiscă toate odoarele bisericii. Patriarhul Tihon face un apel  ca toate odoarele folosite în mod nemijlocit la actul liturgic să fie răscumpărate de credincioşi . Statul acuză Biserica de reacţionism. A se vedea: George Enache,  Orotodoxie şi putere politică în România Contempoană, Edit. Nemira, Bucreşti, 2005, p. 17.

[57] Preda, Radu, Biserica în Stat, Edit. ˝Scripta˝, Bucureşti, 1999, p. 69.

[58] Acte juridice privitoare la dobândirea sub diferite modalităţi juridice (folosinţa gratuită, vânzarea) a unor imobile din proprietatea statului în proprietatea Bisericii
Hotărârea 140 privind transmiterea unor imobile din patrimoniul Mitropoliei Olteniei, 1 aprilie 1994[58].
Hotărârea 603 privind transmiterea unor imobile situate în municipiul Târgovişte, judeţul Dîmboviţa, în folosinţa Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, 2 septembrie 1994[58].
Hotărârea nr. 727 privind transmiterea unui imobil situat în comuna Sugag, judeţul Alba, în administrarea Episcopiei Ortodoxe Române Alba Iulia, 13 septembrie 1995[58].
Hotărârea nr. 475 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului, situat în judeţul Vaslui, în administrarea Episcopiei Huşilor, 28 august 1997[58].
Hotărârea nr. 444 privind transmiterea cu plată a activului Hotel "Cascada", proprietate a Societăţii Comerciale "Durău" - S.A. din comuna Ceahlău, judeţul Neamţ, în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 31 iulie 1998[58].
Hotărârea nr. 684 privind transmiterea unui imobil, proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, 17 august 2000[58].
Ordonanţa de urgenţă nr. 169 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societăţii Comerciale "Fast Service Electronica" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei, nr. 169 din 19 octombrie 2000[58].
Hotărârea nr. 1.087 privind transmiterea, cu plată, a imobilului "Lebăda" din proprietatea Societăţii Comerciale "Capitol" - S.A. în proprietatea publica a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Patriarhiei Române, din 9 noiembrie 2000.[58]
Hotărârea nr. 1.098 privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului, situate în comuna Siliştea-Gumeşti, judeţul Teleorman, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, 9 noiembrie 2000.[58]
Hotărârea nr. 1.237 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, 29 noiembrie 2000.[58]
Hotărârea nr. 386 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Olteniei, 11 aprilie 2001[58].
Hotărârea nr. 410 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Patriarhiei Române, 27 aprilie 2001[58].
Hotărârea nr. 916 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, 13 septembrie 2001[58].
Hotărârea nr. 1.105 privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, în folosinţa gratuită a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 25 octombrie 2001[58].
Hotărârea nr. 1.161 privind transmiterea a două imobile proprietate publică a statului, situate în municipiul Giurgiu, din administrarea Consiliului Local Giurgiu în administrarea Episcopiei Giurgiului, 21 noiembrie 2001[58].
Hotărârea nr. 282 privind transmiterea unui imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, judeţul Maramureş, în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 21 martie 2002[58].
Hotărârea nr. 300 privind transmiterea cu plata a unui imobil din proprietatea Societăţii Comerciale "Nazarcea-Ovidiu" - S.A. şi a unui teren agricol, proprietate privata a statului, aflat în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi în folosinţa Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului, 28 martie 2002[58].
Hotărârea nr. 420 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din folosinţa Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă Română Caransebeş, 25 aprilie 2002[58].
Hotărârea nr. 697 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Mitropolia Olteniei, 3 iulie 2002[58].
Hotărârea nr. 1.029 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 300/2002 privind transmiterea cu plata a unui imobil din proprietatea Societăţii Comerciale "Nazarcea-Ovidiu" - S.A. şi a unui teren agricol, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în proprietatea publica a statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi în folosinţa Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului, 19 septembrie 2002[58].[59] Uniatismul metodă de unire în trecut şi căutarea actuală a deplinei comuniuni (Documentul de la Balamand), Edit. Arhiepiscopia Sibiu, Sibiu, 1993.
[60] Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Aspecte ale relaţiei Bisericii Ortodoxe Române cu grupul de episcopi şi ordinari care ridică pretenţii şi revendicări patrimoniale, în. B.O.R., an. CVII (1990), nr.1-2, p. 56-57.
[61] Ibidem, p. 57.
[62] A se vedea: Pr. Paul Iulius Negoiţă, Administraţia parohială în raport cu diferitele legi, hotărâri şi ordonanţe guvernamentale care se referă la Biserică, în Glasul Adevărului, (serie nouă), an. XII (2001), nr. 128, p.114.
[63] A se vedea Patriarhia cere respectarea procedurii extrajudiciare a Comisiei mixte de dialog, în Cotidianul ˝Ziua˝, din 18 martie 2002, p.7. A se vedea de asemenea materialul referitor la acest subiect anexat lucrării.
[64] A se vedea: M. Boilă, Din nou în Agora după jumătate de veac, Edit. Dacia, 1999; Legea Boilă, scânteia care poate aprinde şi amplifica conflictul, în ˝Glasul Adevărului˝, an. VIII (1997), nr. 80-82, p.34-40; Pr. Prof. Costică Panaite, Greco-catolicii, din nou, la atac!, în ˝Glasul Adevărului˝, an. IX (1998), nr. 86-88, p.54-59. Date cu privire la patrimoniul Bisericii Greco-Catolice vezi în ˝Transilvania Jurnal˝, 3 august, 1998, p.3; Cotidianul, 21 oct. 1998, p. 2.
[65] Î.P.S. Antonie Plămădeală, Biserica în mers, vol. I, Sibiu, 1999, p. 294.
[66] O perspectivă ortodoxă asupra relaţiei Biserică – stat. 9 teze, în vol. Cultele şi Statul în România, Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005, p.75.
[67] Arhid. Prof. Ioan N. Floca, Proiectul legii cultelor, în R.T. (serie nouă) an. IV (1994), nr. 4, p. 73.
[68] Documente privind Istoria României, Ţara Românească (D.I.R.), veac XVII, B, Ţara Românească,  vol. VI (1591-1600), Edit. Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti 1951, p.189.
[69] Un astfel de contract era Embaticul. Acest contract îmbrăca o formă asemănătoare cu contractul de emfiteoză de  astăzi. În vechiul drept românesc un contract, verbal sau scris, care intervenea între proprietarul unui teren şi o persoană care se angaja ca pe acest teren să clădească o casă, sau să sădească vie şi pentru folosul lor să  plătească proprietarului terenului. De obicei embaticul presupunea darea în folosinţă a terenului pentru totdeauna; dar putea fi şi pe termen. Având caracterul de perpetuitate embaticul se moştenea. Aşadar, embaticul este o veche instituţie juridică, care a funcţionat la început în baza obiceiului, iar mai târziu în baza reglementării pe care i-au dat-o vechile noastre leguiri, dinainte de Codul civil, aplicându-se şi sub regimul acestui cod până în 1920. Embaticul nu trebuie confundat cu termenul de embatikon folosit de unele izvoare canonice din Biserica de Apus, unde avea poate fi asimilat cu termenul de simonie. Prof. Iorgu Ivan, Embaticul–Εμβατικον - în dreptul bisericesc, în M.M.S., an. XLVI (1970), nr. 3-6, p.202 – 203; 217.

[70] Vasile Popa, Adrian Bejan, Instituţii politice şi juridice româneşti, Edit All Beck, Bucureşti, 1998, p.61.
[71] Ibidem.
[72] Iorgu Ivan, Bunurile bisericeşti în primele 6 secole (teză de doctorat), Bucureşti, 1937, p. 18.
[73] A se vedea Pr. Gheorghe Niţu,Constituţiile sfinţilor apostoli, (trad. Precedată de studiu introductiv - teză pentru licenţă), Bucureşti, 1905.
[74] Pr. Prof. Liviu Stan, Instituţii de asistenţă socială în Biserica Veche,în O., an. IX, (1957), nr. 2, p. 259-295.

[75] Codul penal, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p 35.

[76] A fost aprobat cu Decizia nr. 32.234 din 29 sept. 1950; A se vedea, B.O.R., an. LXVIII, (1950), nr.7-9, p. 450-461.
[77] Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, E.I.B.M al B.O.R., Bucureşti 1953, p.345
[78] După opinia lui Valeriu Seşan bunurile se împart în: 1) ˝res sacre˝ – destinate direct şi exclusiv cultului; 2) ˝res benedictae˝ – destinate indirect cultului (veşminte, cărţi, cimitire, etc. ); 3) res ecclesiasticae – fondurile religioase, casa parohiala, pământul, bani, fabrica de lumânări, etc.
[79]  Dr. Emil Bălan, Domeniul Administrativ, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p58.

[80] Dragoş Petrescu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist, în vol. Teologie şi politică de la Sfinţii Părinţi la Europa Unită,Edit. Anastasia, Bucureşti, 2004, p.201.
[81] Nicolai N. Afansiev, Canoanele şi conştiinţa canonică, ( trad. de Constantin Făgeţean), Edit. Egumeniţa, Galaţi, 2005, p.55.
[82] Ana Luduşan, Misiunea socială a bisercii, în vol. Paşi spre integrare – Religia şi drepturile omului în România, Edit. Limes, Cluj- Napoca, 1004, p. 139.
[83] Ioan Ică Jr.; Germano Marani, Gândirea socială a Bisericii, Edit. Deisis, Sibiu, 2002, p. 218.
[84] Credinţă Ortodoxă, Edit. Trinitas, Iaşi, 2002, p. 338

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu