Urme de vieţuire monahală pe teritoriul actualei staţiuni Sărata Monteoru
           În concepţia creştină, mănăstirile sunt acele locaşuri sfinte, retrase de lume, în jurul cărora trăiesc comunităţi de fiinţe, care învingându-se pe ele, au renunţat la viaţa pământească cotidiană pentru a se dedica rugăciunii şi ascezei.[1]
Monahismul s-a dezvoltat şi organizat în creştinismul răsăritean începând cu secolul al IV lea după Hristos ca o nouă formă de martiraj, deoarece odată cu dobândirea de către creştinism a libertăţii de a fi prezentă în spaţiul public, ca religie recunoscută de stat, în vremea Împăratului  Constantin cel Mare, martirajul specific perioadelor de persecuţie a dispărut.
            Regiunea situată în zona Curburii Carpaţilor are o tradiţie monahală străveche ca existenţă şi bogată  ca număr al celor ce vieţuiau în mănăstiri.
            Aşezările rupestre din zona Bozioru sunt primele urme de vieţuire monahală, urmate  în cronologia istorică de numeroase mănăstiri şi schituri care împodobeau plaiurile şi văile apelor: Buzăului, Pârscovului şi Slănicului şi dealurile de pe valea Niscovului.  Puncte albe, întinse pe verdele nesfârşit al pădurilor, aceste aşezări monahale au fost începând din secolele  XV, XVI şi până în secolul XVII-lea, aproape singura manifestare de viaţă omenească în această regiune cu munţi măreţi, cu plaiuri înalte şi cu ape repezi.
        Cu informaţii desprinse mai mult din tradiţia istorică decât din documente se pot regăsi urme ale vieţuirii monahale şi în pădurile ce străjuiesc ca un amfiteatru Staţiunea Monteoru. Tradiţia istorică şi o atestare documentară din 1682 (7191) noiembrie 4 (anexa 1)[2]amintesc despre „Schitul lui Negoiţă” aşezat sub ocrotirea „Sf. Nicolae Miralichiu”
Mica aşezare monahală este legat de numele familiei Sărăţeanu, una dintre cele mai vechi familii boiereşti din zona Buzăului, familie care a dat ţării unul dintre cei mai importanţi oameni politici buzoieni, Constantin Sărăţeanu[3].
      Ruinele acestui schit sunt semnalate pentru prima dată de profesorul Bazil Iorgulescu în lucrarea sa  Dicţionar geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Buzău[4]. O altă mărturie, datând din anul 1930, păstrată sub forma unei însemnări făcută de preotul Ion Neamu[5] relatează următoarele: ,,Astăzi locul este cuprins de pădure. Se poate recunoaşte locul unde a fost clădită biserica, print-un morman de pământ şi cărămizi. Este deci evident că biserica a fost de zid. Apoi se mai cunoaşte locul eleşteului, care acum este secat; de asemenea şi puţul mănăstirii cu ghizduri frumos lucrate. Mai la o parte se văd şi astăzi câţiva nuci sălbăticiţi; cunoscuţi sub numele de “nucii lui Negoiţă” şi care amintesc de livada mănăstirii[6].
            Împrejurul bisericii s-au găsit şi morminte de călugări. Nu s-a găsit nici o urmă de  chilii nici-o urmă. Poate vor fi fost cu pereţii îngrădiţi din nuiele şi au dispărut fără urmă.
            Alte indicaţii se mai găsesc în memoria colectivă. Astfel, afară de aşa numiţii “nucii lui Negoiţă”, o vale din apropiere, prin care şerpuieşte un izvor pe o distanţă de vreo 3-4 km. până la râul Sărata poartă numele indicativ de ,,Valea lui Negoiţă”; iar o vâlcea din partea de apus, poartă numele călugăresc de ,,Valea Constandiei”.
 Despre toponimicele amintite în relatarea de mai sus făcea referire şi Bazil Iorgulescu care preciza că schitul numit „al lui Negoiţă” era situat pe valea lui Negoiţă, în punctul denumit La nucii lui Negoiţă în aproprierea dealului Domnia.[7]
         De asemenea, mărturiile referitoare la anumite caracteristici ale clădirii se regăsesc şi într-un raport arheologic din anul 2000[8]. Caracterul restrâns al cercetării a pus în evidenţă decât existenţa unei clădiri de plan dreptunghiular, realizată din zidărie mixtă (piatră, cărămizi şi liant cu var de nisip), care s-a prăbuşit, probabil în urma unui puternic cutremur.
          Aceste sumare mărturii pot constitui dovezi în sprijinul existenţei unor urme de vieţuire monahală în regiunea actualei staţiuni Sărata Monteoru.
         Existenţa ruinelor unei aşezări monahale în această zonă ridică însă alte semne de întrebare: Când a apărut această vatră de închinare? Cine a ridicat-o? De ce a fost ales acest loc?
   Prin tradiţie aşezarea monahală a fost ctitorită de un anume Negoiţă de la care schitul a împrumutat numele, aşa cum mănăstirea Deduleşti, ctitorită în 1834 a împrumutat denumirea de la ctitorul Dedu, mănăstirea Barbu de la ctitorul Barbu, etc. Tradiţia este reluată şi de O.G. Lecca în lucrarea Familii boiereşti . Istoricul Daniela Lupu într-un studiu dedicat acestei teme de cercetare istorică consideră că nu se poate stabili cu certitudine dacă această mică aşezare monahală a fost ctitorită de un membru al familiei Sărăţeanu.  Formularea mănăstirea sau schitul lui Negoiţă, nu este o dovadă sigură pentru a atribui întemeierea schitului lui Negoiţă postelnicul deoarece în a doua jumătate a secolului al XVII lea sunt menţionate în documente mai multe persoane cu acest nume. De asemenea, istoricul Daniela Lupu consideră că, în cazul în care ar fi acceptată posibilitatea ca ctitorul acestei aşezări să fie un membru al familiei Sărăţeanu nu s-ar putea şti care dintre membrii familiei a ridicat această modestă aşezare monahală deoarece în genealogia familiei există doi reprezentanţi cu acelaşi nume: Negoiţă postelnicul, fiul lui Dragomir postelnicul şi Sărata şi Negoiţă paharnic Sărăţeanu[9].
           Anul în care este dată mărturia documentară precum şi analizarea circumstanţelor istorice pot conduce însă la concluzia că această modestă aşezare monahală este ctitoria lui Negoiţă paharnic Sărăţeanu.
             Analizând circumstanţele  istorice se poate emite ipoteză că apariţia acestui aşezământ religios a fost cauzată de decăderea politică a familiei Sărăţeanu, de pierderea legăturii cu ctitoria Pinul[10] şi mai apoi pierderea procesului ce viza această aşezare monahală în favoarea familiei Cândeştilor 1662, moartea năprasnică a tatălui şi a fratelui său (1664), precum şi de tradiţia ctitoricească la care ţineau cu sfinţenie toţi boierii români, precum şi cei din zona Buzăului, care chiar pe coasta nordică a dealului au ridicat mănăstirea Barbu.
Având în vedere aceste aspecte mica aşezare monahală pare a fi zidită prin anii 1655-1660.  Nu a jucat un rol istoric. A fost după toate probabilităţile mai mult un schit particular al familiei, spre a servi ca loc de veşnică odihnă pentru tatăl, fratele şi mai târziu pentru Evda, mama lui Negoiţă paharnicul. Probabil, tot aici au fost înmormântaţi şi urmaşii săi, până pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, Dragomir şi Vlad fii lui Negoiţă şi Neagoe fiul lui Dragomir.
Probabil după 1680 mica aşezare a căzut în ruină, urmând soarta familiei. Fără a ajunge la o dezvoltare istorică mica aşezare dispută înainte de a da viaţă unor urme de cultură şi civilizaţie religioase rămâne un mister pentru contemporani atât în ceea ce priveşte amplasamentul cât şi durata existenţei. Cu toata acestea, schitul lui Negoiţă dă mărturie despre urmele unei vieţi monahale în zona Sărata Monteoru. ANEXA 1

1682 (7191) noiembrie 4. Hotărnicie a moşiei Muşcelul Sărăţii, partea lui Oprea Nenciulescu şi a altor moşneni

            Zaharia portariu dimpreună cu şase boieri hotarnici ca să hotărască o moşie a Oprii Nenciului din Muşcel Sărăţii şi din jălişte altor moşneni.
Deci noi ne-am adunat toţi la un loc şi am chemat pă toţi moşnenii şi ş-au adus zapisile şi am pus sfară în capul răzorului lui Neagoie Brânză, din jos despre via lui Neagoie Durnă, din tufa cea strâmbă în jos şi au trecut izvorul Oşciuciurului şi au lovit pân piatra cu  teiu şi au trecut drumul dă curmeziş şi am pus piatra acolo la Grind.
Şi dă acolo au dat pân capul vii lui Leontie pe din jos şi au izbit tufele Velnii pe din jos de piscu şi de acolo au dat în gura Izvorului Dulce, unde dă Sărata şi apucă tot apa Sărăţii în sus, pă unde trece drumul Sărata şi apucă pă Valea Teişului.
Iar de acolo, trece Sărata şi apucă muchea dealului, pe deasupra Fântânii păcurilor, pe deasupra Murătorilor şi izbeşte în muche, pe deasupra mănăstirii lui Negoiţă.
Şi dă acolo dă în drumul Nişcovului pe deasupra Fântânii Rumâneştilor şi apucă tot drumul în sus, până dă jos, unde să împreună Sărata cu Valea Ciuhoului.
Şi dă acolo apucă drumul în sus, până în Poiană, între drumurile cele roşii şi apucă pă culmea dealului, pe marginea perilor celor pădureţi şi izbeşte la lacul pe deasupra şi de la Fântâna cu stâna şi apucu marginea Gorinişului şi dă în drumul care vine pen capul vii lui Hadâr şi trece Valea lui Negoiţă, pen plopi şi dă în capul răzorului vii lui Genilor şi apucă răzorul în jos şi dă iar în capul răzorului vii lui Tănasie.
Acolo este piatră hotar şi de acolo apucă răzorul vii lui Tănasie în jos, până dă în capul vii lui Neagoie Brânză, pă răzor în jos, până dă iar în grămada de piatră la Cucuiu.
            Şi am tras şi moşia jăliştii a Oprii Nanciului din piatra Brânzeştilor în sus, până dreptu Băşicuţă, latul stânjeni 240, care au fost cumpărat de Dragostin Cerevin, câte zlot unul, cu zapis de cumpărătoare.
S-au găsit moşia Muşcelu Sărăţii a Oprii Nanciului cu frati-său Nanciul, stânjeni 90.
Mai cumpărat Oprea Nanciul de la paharnecul Negoiţă, stânjeni 160 în sileşte la Sărata, unde sunt Fântânile de păcură.
Şi de la Costandin Gogoaşă s-au mai cumpărat stânjeni 160, câte orţi doi.
Şi s-au mai cumpărat de la Sin, stânjeni 75, iar dă (?) Oprea Nanciul câte orţi doi.
Şi s-au mai cumpărat de Lupul Roşul, unde au fost pimniţa Oprii Nanciului, stânjeni 25, câte orţi doi. Şi iar au mai cumpărat dă la Lupul Roşul stânjeni 15, până la fundul pimniţii Nanciului.
Şi au mai cumpărat de la Dragostin Cerevin 15, câte orţi doi.
Şi în sileşte la diaconul Gheorghe au mai cumpărat iar Oprea Nanciul de la Lupul Roşul, stânjeni 25, câte orţi doi şi un locu de casă, taleri 20, cu pometul.
            Şi iar diacon Gheorghe s-au ales în Muşcel Sărăţii cu stânjene 80 şi s-au găsit şi ai Gramii ot Râmnec stânjeni 422, cumpăraţi iar de Oprea Nanciul, câte orţi doi.
Şi ai lui Gheorghie Sărăţean s-au găsit stânjeni 80. S-au găsit şi ai mănăstirii Banului stânjeni 180 şi ai schitului Cozii, stânjeni 180.
Dreptu aceasta am dat cartea noastră de hotărnicie la mâna Oprii Nanciului i altor moşneni, pentru că aşa am ales cu dreptate, din porunca mării sale lui Vodă, să stăpânească cu bună pace din neam în neam. Noembrie 4 leat 7191<1682>.
Zaharia portar
Stanciul căpitan Cernătescu
Arion Brânzescu ot Ştiubeiu
Preda Topoloveanu
Necula Berindeiu
Nanu ot tam

Carte de hotărnicie. Această copie fiind scoasă din cuvânt în cuvânt după hotărnicie, care fiind veche şi stricată, pentru a nu să strica de tot, s-au prefăcut după cum să vede şi nefiind nici un cuvânt zmintit nicăiri, o adeverim cu iscăliturile. 1785 aprilie 5.
Scarlat Câmpinean biv vel stolnic is<călit>
Iordache Cantacozino biv vel sluger is<călit>

v. f. 1:

De la Logofeţia Mare a Ţării de Sus
Moşnenii Nenciuleşti din sud Buzeu prin jalba ce au dat către Divan care s-au orânduit în cercetarea logofeţii, au făcut arătare pentru o hotărnicie a lor ce s-ar fii… cerând …[11]şi a să adeveri, li s-au cerut hotărnicia veche şi n-au avut, ci au arătat o copie după hotărnicia a şase boieri la leat 7191 noiembrie 4, adeverită de rânduiţii boieri Divanului, Scarlat Câmpineanu i de sluger Iordache Cantacuzino la leat 1785 aprilie 5.

Copie 1785, hârtie filigran, 2 f (45 x 32), r-v, cern. neagră. Achiziţie Cornel Sava (Sărăţeanca, com. Merei, jud. Buzău), 2000. Inv. 47378.

      
[1]Pr. Vasile Ghe. Sibiescu, Mănăstirile noastre temeiuri de viaţă românească, Tip. „Fraţii Dumitrescu”, Buzău, 1940,p.2.
[2]O altă atestare documentară este din anul 1785 iulie 25. Documentul atestă  cumpărarea de către familia Brâncoveanu de al Sărăţeanu a moşiei încă de pe la 1701. În document se aminteşte despre o linie de hotar, care trece pe la schitul lui Negoiţă.
[3]Constatin Sărăţeanu, om politic român, fost ministru şi membru al Regenţei îşi doarme somnul de veci într-o latură a bisericii din Valea Botei. Deşi a fost poate cel mai important om politic buzoian multă vreme nu a existat nici măcar o piatră funerară care să indice locul unde este înhumat.
[4]Dicţionar geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Buzău , Buzău, 1892, p.351 şi p. 441.
[5]Pr. Paul Iulius Negoiţă, Monografia bisericii Adormirea Maicii Domnului din parohia Gherăseni, Ed. Sfintei Episcopii a Buzăului şi Vrancei, Buzău, 2002, pp. 59 – 60.
[6]Despre ruinele acestui schit aminteşte şi Bazil Iorgulescu, op.cit.,p.191.
[7]Bazil Iorgulescu,op.cit., p. 214.
[8]Emil Lupu, Raport de cercetare arheologică în punctul „Schitul lui Negoiţă”, în „Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, a XXXVI a Sesiune naţională de rapoarte arheologice”, Bucureşti, CIMEC,2002, p.280 – 281.
[9]Daniela Lupu, Pe urmele unui schit dispărut. „Schitul lui Negoiţă” (Com. Merei, jud. Buzău) şi prima sa menţionare documentară (1682), în ,,Mousaios”, an. VIII, 2003, Ed. Alpha MDN, Buzău, pp.171 – 185.
[10]Despre această mănăstire a se vedea: P.S.EPIFANIE NOROCEL, episcopul Buzăului. Ctitorii voievodale în Eparhia Buzăului, Ed. Episcopiei Buzăului, Buzău 1988; Diac  Ioan  Neamu, O  mănăstire  dispărută; Mănăstirea Pinul  Mare,Îngerul  V, 1933, nr. 2, p. 14-15.


[11]text ilizibil

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu