Statutul juridico-canonic al profesorului de Religie în lumina legislaţiei civile şi a canoanelorI. Statutul juridic al profesorului de Religie
Unul dintre elementele care au marcat în mod pozitiv învăţământul românesc după 1989 a fost reintroducere orei de Religie în şcolile publice[1].
Fără îndoială meritul pentru reintroducerea religiei în şcoală aparţine membrilor Sfântului Sinod al Bisericii naţionale care au dus o asiduă muncă de lămurire cu factorii de decizie politică.
Spre cinste lor părinţii şi elevii înşişi au agreat acest demers al Sfântului Sinod, iar statul a susţinut eforturile cu scopul de a pregăti noua generaţie.[2]
Din punct de vedere legislativ a fost nevoie, însă, de un timp …˝de gândire˝ până la  legiferarea statului Religiei în şcolile publice[3].
Întrucâtva această aşteptare este firească. ˝Ca la orice ieşire din Infern lumea este puţin tulburată chiar de lumină, în cazul nostru de lumina libertăţii.˝[4]
Unii dintre reprezentaţii puterii politice au înţeles că religia poate avea caracter funcţional putând efectua pragmatic transpunerea utilului în stat şi în societate ca factor politic stabilizator, ca furnizor de valori pentru stat şi societate sau ca ajutor în situaţii limită ale existenţei umane.[5]
Din aceste motive, poate şi din altele, a apărut primul text de lege care consfinţea introducerea Religiei în şcoală.
În anul 1995 a fost promulgată Legea învăţământului[6]. Art. 9 al acestui act normativ are următorul conţinut:
(1) Planurile învăţământului primar, gimnazial, liceal si profesional includ religia ca disciplină şcolară. În învăţământul primar Religia este disciplină obligatorie, în învăţământul gimnazial este opţională, iar în învăţământul liceal şi profesional este facultativă. Elevul, cu acordul părintelui sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia si confesiunea.
(2) Cultele recunoscute[7] oficial de stat pot solicita Ministerului Învăţământului organizarea unui învăţământ specific, corespunzător necesitaţilor de pregătire a personalului de cult, numai pentru absolvenţii învăţământului gimnazial sau liceal, după caz. Ele răspund de elaborarea programelor de studii, care se aproba de către Secretariatul de Stat pentru Culte şi de Ministerul Învăţământului.
Pe marginea acestui articol de lege s-au născut dezbateri aprinse deoarece a fost considerat neconstituţional. După ce Curtea constituţională s-a pronunţat în favoarea textului de lege declarându-l constituţional, spiritele[8]   nu s-au potolit deoarece formularea articolului nu a fost suficient de clară, menţinând o stare de confuzie prin utilizarea termenilor ˝facultativ˝ şi ˝opţional˝[9].
Cu toate aceste confuzii[10] procesul de titularizare a cadrelor didactice[11] în învăţământ s-a declanşat, semn al faptului că Religia nu a fost introdusă ca disciplină opţională, ci ca materie de studiu  obligatoriu[12].
˝Slujitorii˝ celei mai vechi discipline de studiu[13], devenite din motive istorice cea mai nouă, au dobândit acelaşi statut juridic ca toate celelalte cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
Statul juridic al profesorului de Religie se regăseşte în Legea privind Statutul personalului didactic.
Art. 136, alin.1 al acestei legi are prevederi exprese privitoare la profesorii de Religie: ˝Disciplina "Religie" poate fi predată numai de personal abilitat, în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi cultele religioase recunoscute oficial de stat˝.
Statutul cadrelor didactice prevede, de asemenea, şi alte aspecte: condiţiile pentru ocuparea funcţiilor didactice; mijloacele de perfecţionare; drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice; etc.
Art. 7 alin. d şi e prevăd că pentru a ocupa o funcţie didactică în învăţământ sunt necesare următoarele condiţii: absolvirea, cu examen de licenţă ori examen de absolvire, a unei instituţii de învăţământ superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Învăţământului, studii aprofundate, studii academice postunivesitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum si îndeplinirea condiţiei cerute de art. 68[14] din Legea învăţământului nr. 84/1995˝.
Studiind aceste condiţii preliminare, cât şi cele legate de funcţionarea, transferarea[15], restrângerea, perfecţionarea, încetarea activităţii, accesul la funcţiile de conducere, îndrumare şi control, se poate constata faptul că profesorii de Religie se bucură de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca toţi colegii lor de cancelarie. Există totuşi şi un aspect care-i diferenţiază pe profesorii de Religie de ceilalţi profesori – statutul lor canonic.

II Statutul canonic al profesorilor de Religie
a)                   profesorii de religie urmaşii didascalilor creştini
Una dintre cele trei slujiri ale Mântuitorului a fost cea învăţătorească, transmisă prin succesiune[16] apostolilor şi urmaşilor acestora.
Respectând îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos ( Matei XVIII, 19; Marcu XVI, 15-16)[17] Biserica a acordat încă de la început o atenţie deosebită misiunii învăţătoreşti, deoarece, creştinismul fiind învăţătură, a avut totdeauna nevoie  de învăţători. [18]
Cuvântul vestit trebuia  repetat, lămurit, explicat, eventual adâncit şi aplicat.[19] Materialul trebuia prelucrat şi făcut propriu comunităţii creştine. Creştinii trebuiau să ajungă de la simple chestiuni de conduită zilnică, la probleme de religie şi de morală – iar pentru toate acestea era nevoie de învăţători specializaţi
 Purtătorii cuvântului calificaţi ai lui Iisus Hristos erau harismatci.[20] Sfântul Apostol Pavel scria Corintenilor: ˝ Pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică întâi Apostoli, al doilea prooroci, al treilea Învăţători (I Cor. 12, 28). Importanţa acordată învăţării adevărurilor evanghelice a creat necesitatea existenţei permanente a celor ce învăţau. După dispariţia harismaticilor învăţarea cuvântului a devenit o adevărată profesiune.[21] Tradiţia învăţătorească s-a păstrat peste veacuri ţinând de specificul Bisereicii.  Permanent Biserica s-a ocupat de învăţarea poporului prin mijloacele specifice fiecărei epoci. Una din căile de transmitere actuală a învăţăturii creştine este predarea Religiei în şcolile publice prin intermediul profesorilor calificaţi.


b)                   Dependenţa canonică a profesorului de Religie faţă de Biserică

Aşa cum se poate constata din studierea dispoziţiilor legale profesorul de Religie, deşi este încadrat de către Stat, poartă pe umeri responsabilitatea transmiterii mesajului Bisericii.
Acest aspect determină crearea unei relaţii speciale între profesorul de Religie şi Biserică, reprezentată de episcopul locului. Deşi lucrează într-o instituţie laică, profesorul de religie este reprezentant al Bisericii, deţinând un oficiu eccleziatic, cel mai vechi după cum spuneam, căci Mântuitorul a poruncit Apostolilor mai înainte de a boteza să înveţe.
 Competenţa profesională trebuie îmbinată cu evaluarea ecleziatică. Astfel, cel care vrea să devină profesor de religie el trebuie să aibă acordul cultului şi binecuvântarea ierarhului, căci trebuie afirmată competenţa exclusivă a Bisericii cu privire instruirea şi educaţia religioasă atât în şcoli cât şi în diferite mijloace de comunicare socială, iar această competenţa este ratione materiae  şi nu în virtutea locului unde se exercită.
Rânduielile canonice arată foarte clar calitatea de învăţător a ierarhului în eparhia sa, episcopul având dreptul şi îndatorirea de a organiza învăţământul religios catehetic, precum şi cel teologic din cuprinsul eparhiei sale.[22]
Canonul 58 apostolic prevede următoarele: Episcopul sau prezbiterul arătând nepăsare (neglijând) clerului sau poporului şi neînvăţându-i pe aceştia, dreapta credinţă, să se afurisească[23], iar stăruind în nepăsare sau în lenevie, să se caterisească.
Canonul apostolic prezentat nu este altceva decât dispoziţia Sfintei Scripturi în formă de lege scurtă.[24]
Canonistul Zonoras explică acest canon astfel: Fiecare episcop are datoria inalterabilă de a învăţa  poporul încredinţat lui în dogmele dreptei credinţe şi să-l conducă la credinţa adevărată şi la viaţă cinstită˝[25]
Această dispoziţie canonică este întărită de Canonul 19 al sinodului VI Ecumenic care are următorul conţinut:  Se cuvine, ca întâistătătorul Bisericilor să înveţe în fiecare zi, şi cu deosebire în duminici, întregul cler şi popor, cuvintele dreptei credinţe, culegând din Scriptura dumnezeiască înţelesurile şi judecăţile adevărurilor şi să nu treacă hotarele cele ce sunt puse, sau predania de Dumnezeu purtătorilor părinţi… pentru ca popoarele prin învăţătura pomeniţilor părinţi au ajuns la cunoştinţa celor vrednice şi de dorit, precum şi a celor nefolositoare şi de lepădat, să-şi potrivească viaţa spre mai bine şi să nu fie cuprinşi de patima neştiinţei, ci luând aminte la învăţătură, se feresc pe ei ca să nu păţească ceva rău, şi de frica pedepselor care au să vie, îşi lucrează loru-şi mântuire[26].
De aceea, grijea pentru educaţia religioasă a tinerilor fiind un drept de seamă al episcopului.˝[27]
Creştinul indiferent de vârstă se întăreşte şi devine statornic în credinţă în măsura în care este luminat, iar aceasta vine de la stăruinţa conducătorilor de a face adevărurile înţelese.[28]
Vârsta copilăriei este momentul cel mai prielnic pentru educaţia religioasă aşa cum scria Vasile Băncilă: un cristal nu se mai poate colora după ce a fost turnat.[29]
Biserica trebuie să se ocupe de şcoală în măsura în care trebuie să se ocupe de lucrul ei direct.[30]Intră în domeniul preocupărilor ecleziastice atât calitatea morală a celor ce predau religia cât şi materialul didactic folosit, urmărindu-se ca acestea să aibă binecuvântare arhierească.[31]
Dependenţa canonică a profesorului de religie de episcopul locului este firească după modul în care se predă religia în sistemul de învăţânt românesc ea încadrându-se în linia tradiţională şi regăsindu-se şi în textul legiuitorului român.
Astfel, în perioada interbelică Legea învăţământului secundar din 5 april. 1928[32];  Regulamentul pentru personalul didactic al şcolilor secundare[33] din  18 feb. 1929;[34]  Legea pentru învăţământul primar al statului şi învăţământul normal primar, 8 april. 1937[35] şi Legea pentru modificarea unor articole din Legea învăţământului secundar, 1 april. 1937[36]- reglementau caracterul confesional al predării religiei.
Profesorii de confesiune ortodoxă erau preoţi hirotoniţi.
Numirea se făcea de către Ministerul Instrucţiunii cu asentimentul chiriarhului, care  pentru motive dogmatice sau morale putea refuza consimţământul.
*
           Dependenţa canonică a profesorului de religie faţă de cultul din care face parte nu este străină nici altor legislaţii europene.
O privire de ansamblu asupra Europei scoate la iveală faptul că formarea de bază a profesorilor de religie creştină se realizează ori într-o universitate de stat în care există o facultate de teologie ori de ştiinţe ale formării (Austria, Germania, Marea Britanie, Ţările nordice; Grecia; Alsacia şi Lorena) ori într-un institut de ştiinţe religioase - pedagogice sau catehetice, gestionate de Biserici, recunoscut ca atare de către stat şi care eliberează diplome de abilitare pentru învăţământul religios în şcolile publice (Beligia, Croaţia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania, Elveţia). În Germania, candidatul care urmează cariera de profesor de religie trebuie să obţină licenţa şi într-o altă materie ca în cazul revocării mandatului din partea respectivei biserici sau în cazul lipsei de catedre de religie să preda o a doua materie. În Marea Britanie şi în Ţările nordice profesorul de religie nu are nevoie de confirmare ecleziastică, nici nu poate fi revocat pe motive pastorale. Este angajat şi asumat de sistemul şcolar în funcţie de parametrii exclusivi academici şi profesionali. În aceste ţări educaţia este în general transconfesională sau non-confesională, de aceea nu este implicată apartenenţa confesională a profesorului, nici cea a elevului. Tot la fel nu intră sub controlul autorităţii religioase şi deprind doar de legile de stat profesorii de morală laică, etică naturală sau de istoria religiilor, precum şi de alte materii alternative acceptate în Belgia, Germania, Luxemburg şi în  alte 14 şcoli europene care funcţionează în diferite ţări ale uniunii[37].
*
Dependenţa canonică nu periclitează  autonomia celor ce gestionează şcolile publice. Aceste reglementări legale nu supun instituţiile de învăţământ unor eventule constrângeri din partea unei entităţi străine deoarece nu este vorba de implicări în plan administrativ. Biserica judecă doar cu privire la ortodoxia credinţei şi integritatea vieţii creştine, iar calităţile pedagogice sunt judecate prin intermediul inspectorului de specialitate.
Profesorul de Religie este un profesor ca toţi ceilalţi, cu nuanţa că particularităţile proprii ale disciplinei îl leagă în mod special de judecata autorităţii ecleziastice fiind titularul unui oficiu ecleziastic[38]. Autoritatea ecleziastică exercită doar o simplă funcţie de control cu privire la disciplină şi moravuri.
Educaţia religioasă se deosebeşte de simpla transmitere culturală, căci ea nu poate avea loc în afara contextului ecclezial. Studierea religiei este supusă autorităţii Bisericii fiind parte esenţială a dreptului la libertatea religioasă.
În şcolile cu profil vocaţional - teologic, posibilitatea intervenţiei autorităţii ecleziastice este mai mare, extinzându-se la tot ceea ce ar putea să prejudicieze caracterul creştin autentic al instruirii. Autoritatea religioasă se va exercita fie în mod direct, fie prin intermediul celor care conduc şcoala, în funcţie de poziţia juridică a acesteia.
Toţi profesorii de religie trebuie să se remarce prin credinţă dreaptă, prin mărturie de viaţă creştină şi prin competenţă pedagoică. Aceste condiţii pe care trebuie să le îndeplinească provin din fizionomia materiei pe care ei o predau, dat fiind că învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos poartă cu sine alături de un conţinut teoretic şi o experienţă de viaţă cu care este unită în mod inseparabil.
Hotărârea Sfântului Sinod nr. 5858 din 1999 prevede următoarele: ˝Pentru situaţii de incompatibilitate morală şi doctrinară cu responsabilităţile unui profesor care predă Religia (motive morale, de sănătate psihică, de competenţă, sau de fidelitate faţă de Biserica Ortodoxă), centrele eparhiale care au acordat binecuvântarea pentru încadrare sau titularizare, în acord cu inspectoratele şcolare, să retragă binecuvântarea în baza prevederilor legale.[39]
Dependenţa canonică a profesorilor de religie nu incubă numai obligaţii ci şi drepturi. Astfel, profesorul de Religie primeşte un sprijin diversificat din partea Bisericii iar în urma unei activităţi meritorii poate deveni vrednic de acordarea unor distincţii bisericeşti la nivel de Eparhie şi Patriarhie[40].

Profesorul de Religie şi comunitatea parohială
Unul dintre aspectele  importante ale activităţii profesorului de religie este relaţia cu comunitatea eccleziatică locală. 
Profesorul de Religie are obligaţia profesională şi morală de a răspândi cuvântul Evangheliei, alături de cler, căci fiecare creştin are datoria de a-L Mărturisi pe Hristos. ˝ Vai mie dacă nu propovăduiesc Evanghelia - zice Sf. Apostol Pavel despre sine în epistola I către Corinteni 9, 16[41].
Cu toate că în bisericile şi mănăstiri noastre se săvârşesc sfintele slujbe după toată cuviinţa, cu o bună participare din partea credincioşilor, trebuie să recunoaştem totuşi că se  vorbeşte în mod îngrijorător de o lipsă a predicii. În unele biserici nu se predică deloc, rezumându-se cel mai adesea la câteva anunţuri de rutină, însoţite mereu de interminabile solicitări pecuniare[42].
Afirmaţia că la ˝anvoanele rurale sunt mute, iar cele urbane bat câmpii˝ nu este una fără suport în realitate. Dacă predica mai poate fi întâlnită pe alocuri, cateheza lipseşte cu desăvârşire. De aceea profesorii de religie laici, specialiştii în domeniul propovăduirii sistematice a  cuvântului Domnului, s-ar putea implica într-un mod şi mai activ în răspândirea mesajului evanghelic. Experienţa didactică i-ar ajuta în mod deosebit, creându-se totodată o continuitate între munca de la catedră şi munca de explicare a sfintelor Scripturi, pentru cei ce au finalizat cursurile preuniversitare sau pentru cei ce nu au avut şansa să studieze Religia.
Pentru ca statutul profesorului în cadrul  parohiei în jurisdicţia căreia se află şcoala să fie bine determinat acesta ar putea deveni membru de drept în Comitetul parohial, aşa cum preoţii locuitori pe raza unei parohii sunt membrii de drept în Consiliul parohial.[43]
Comitetul parohial are printre atribuţiile sale şi pe aceea de a ajuta pe preot la catehizare şi înfiinţarea cercurilor misionare, în vederea întăririi credinţei şi simţului moral al credincioşilor (art. 68, lit. f).
De altfel, profesorul de religie s-ar putea implica şi în alte activităţi ale Comitetului parohia[44]  cu caracter practic şi educativ.
Având în vedere componenţa mixtă a corpului profesoral singura structură organizatorică a Bisericii din care pot face parte şi femeile este Comitetul parohial, aşa cum se precizează în art. 69 din Statutul Bisericii Ortodoxe Române.
Deoarece predarea Religiei în învăţământul de stat are caracter confesional,  iar copii pe care-i învaţă sunt membrii unei parohii este nevoie de o legătură mai strânsă între profesorul de Religie şi viaţa parohială,  pentru a cunoaşte realităţile confesionale, nevoile misionare ale parohiei şi pentru a-şi dirija activitatea didactică în funcţie de acestea
Calitatea de membru de drept  ar fi onorantă pentru profesorul de religie şi în acelaşi timp ar contribui la desăvârşirea vocaţiei pedagogice.
Numărul marea al profesorilor de religie.[45] impune obţinerea unui statut specific, fiind de altfel interesul Bisericii ca aceşti misionari între laici să contribuie mai mult la împlinirea misiunii instituţiei căreia îi datorează mandatul.
Consideraţii finale
Prezenţa profesorilor de religie în viaţa şcolii româneşti şi a Bisericii este o realitate. Statutul juridic al acestora este reglementat de legislaţia de stat privitoare la învăţământ iar cel canonic poate fi dedus din textul sfintelor canoane.
Este la fel de importantă definirea locului şi rolului pe care profesorul de religie îl are în cadrul comunităţii parohiale. Chiar dacă profesorul de religie nu-şi are domiciliul în raza parohiei, unde îşi desfăşoară activitatea, el este reprezentantul Bisericii în acea comunitate, deoarece parohia nu este o simplă unitate administrativă, un titlu convenţional, o simplă abstracţiune, ci este o realitate de ordin înalt. Parohia este comunitatea creştină grupată în jurul unuia şi aceluiaşi altar sau biserici, în jurul aceloraşi preoţi.[46]
Dobândirea unui statut specific al profesorului de religie ar eficientiza activitatea acestuia şi ar aduce mari beneficii comunităţii parohiale, totodată putând fi verificate calităţile de misionar ale acestuia.[1] Religia a fost expulzată din şcolile publice în timpul regimului Comunist. Intenţiile regimului comunist se regăseau erau exprimate în Constituţia din 13 aprilie 1948, act constituţional ce prevedea în art. 27 că organizaţiile religioase nu pot înfiinţa alte şcoli decât cu profil teologic. Religia a fost eliminată din şcolile publice prin Decretul privitor la reforma învăţământului, publicat în M. Of., nr. 178/4 aug. 1948.  – decret prin care se stipula că educaţia este separată de stat şi se treceau în proprietatea statului toate şcolile. Aceiaşi reglementare se regăseşte şi în  art. Articolul 84 din Constituţie din anul 1952, care prevedea printre altele şi următoarele: Şcoala este despărţită de Biserică. Nici o Confesiune, congregaţie sau comunitate religioasă nu poate deschide instituţii de învăţământ general, ci numai şcoli speciale pentru pregătirea personalului Cultelor. Constituţia din 1965 în articolul 30 reia această prevedere.

[2] P.S. Casian al Dunări de Jos, Educaţia creştină, în vol. Teologie şi educaţie creştină la Dunărea de Jos, Edit. Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2003, p. 61.
[3] În anul 1990-1991, prin protocolul nr. 150.052, încheiat între Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, în şcolile publice, la nivel primar şi gimnazial, este introdusă, cu caracterul de facultativ şi opţional ˝Educaţia moral-religioasă˝, cu o oră de studiu la două săptămâni. În Semestrul al doilea al anului şcolar 1990-1991 creşte ritmicitatea studierii Religiei studiindu-se săptămânal. În anul 1993, prin adresa nr. 10.398, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei  este de acord cu propunerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca să fi schimbată denumirea disciplinei de studiu în Religie.
[4] I.P.S. Antonie Plămădeală, Biserica în mers, Vol. II, Sibiu, 1999, p.16.
[5] Ghristoph von Schonborn, Oamenii, Biserica, Ţara – creştinismul şi provocările sociale, Edit. Ansatasia, Bucureşti, 2000, p.121.
[6] Legea 84/24 iulie 1995, republicată în M.Of. nr.606 din 10 dec. 1999.
[7] Prin cult religios se înţelege acea organizaţie religioasă căreia autoritatea de stat îi recunoaşte în chip formal această calitate juridică.
[8] Un număr de parlamentari au invocat neconstituţionalitatea  art. 9 însă Curtea nu le-a dat câştig de cauză. A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 72 din 18 iulie 1995, cu privire la constituţionalitatea unor prevederi ale Legii învăţământului, publicată în M.Of. nr. 167 din 31 iulie 1995.
[9] A se vedea Pr. Costică Panaite, Religia: a fi sau a nu fi, în Rev. ˝Glasul Adevărului˝, anul IX (1998), nr.95-97, p. 60-65.
[10] O altă confuzie a fost creată prin Ordinul Ministrului nr.3638/11.04.2001 care  preciza ˝că cei care nu frecventează orele de religie sunt obligaţi să-şi aleagă o altă disciplină opţională.˝ . Fără a contesta acest Ordin, care nu mai este aplicabil decât la clasele a XI a şi a XII a, deoarece s-au modificat planurile de învăţământ, ar fi potrivit ca el să fie completat cu o prevedere care impune ca respectiva materie opţională să fie predată tot de profesorul de Religie.
[11] Titularizare se face conform art. 9, alin. 2 din Legea privind Statutul cadrelor didactic care prevede: Posturile didactice se ocupa prin concurs. Concursul consta în probe scrise, la angajarea titularilor. Încetarea calităţii de titular este reglementată prin art. 17 care prevede: ˝Eliberarea din învăţământ a personalului didactic titular, prin transfer în alt sector de activitate sau prin desfacerea contractului de munca, se face de către organul care a dispus angajarea, potrivit legii˝.

[12] Sunt încă unele voci ignorante, intolerante, lipsite de ocupaţii şi abilităţi practice, care-şi permit să socotească Religia o disciplină opţională care nu poate avea posturi titularizabile deoarece copii ar putea solicita oricând să n mai  studieze religia
(Asemenea aberaţii pot fi citite într-o lucrarea de altfel foarte reuşită: Paşi spre  integrare – Religia şi drepturile omului în România, edit. Limes, Cluj-Napoca, 2004, p. 227-237; în cotidianul Evenimentul zilei,an. XII nr. 3874 (4 oct. 2004), p. 3, precum şi în alte surse de o calitate îndoielnică, asemenea autorilor). Ideea este falsă ca şi întreaga poliloghie pe care se fundamentează. Viabilitatea catedrelor de Religie există deoarece românii sunt un popor credincios care-şi înţelege şi cultivă religia.
[13] Despre importanţa pe care a avut-o Religia în cultura şi educaţia românilor de-a lungul istoriei a se vedea: P.S. Dr.  Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget şi simţire românească, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1981; Idem, Clerici ortodocşi ctitori de limbă şi de cultură românească, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977; Idem, De la Cazania lui Varlaam la Ion Creangă, Tipo. Eparhială Sibiu, Sibiu, 1997; Idem, Lazăr Leon Asachi în cultura românească, Sibiu, 1985; Constantin  Cucoş,  Pedagogie,  Editura  Polirom,  Iaşi,  2000; Idem, Pedagogie şi axiologie, Edit. Didactică; Ioan  Nicola,  Dominica  Fărcaş,  Pedagogie  generală,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică  R. A.,  Bucureşti,  1996; Constantin  Cucoş,  Istoria  pedagogiei,  Editura  Polirom,  Iaşi,  2001; Vasile Băncilă, Iniţierea religioasă a copilului, Edit. Ansatasia, Bucureşti, 1996; Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, III vol., E.I.B.M. B.O.R., Bucureşti, 1994.; Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti, Edit. ˝100+1 Gramar˝ S.A., Bucureşti, 1995; Daniela Lupu, Educaţia moral-religioasă un concept depăşit ?, în Rev. Educaţia  creştină, an. I (2004), nr. 1, p. 13-15. A se vedea de asemenea Pr. Conf. Dr. Vasile Gordon, Bibliografia catehetică şi omiletică pentru folosul preoţilor şi profesorilor de religie, în G.B., an. LVII (2002), nr. 9-10, p. 86-112.
[14] Art. 68 are următorul conţinut. - (1) Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică sunt obligaţi să participe la activităţile departamentului pentru pregătirea personalului didactic.
(2) Departamentul funcţionează în instituţiile de învăţământ superior, pe bază de regulament, şi are planuri de învăţământ distincte, care cuprind discipline de pregătire teoretică şi practică în domeniile pedagogiei, psihologiei, logicii, sociologiei si metodicii de specialitate. In realizarea activităţilor proprii, departamentul este sprijinit de facultăţile de profil.
(3) Pregătirea studenţilor prevăzuta la alin. (1) şi (2) se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale. Planurile de învăţământ ale departamentului sunt integrate in planurile de învăţământ ale facultăţilor de profil.
(4) Absolvenţilor departamentului pentru pregătirea personalului didactic li se eliberează certificate de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi sa funcţioneze în calitate de cadre didactice.
(5) Absolvenţii învăţământului universitar pot profesa în învăţământ numai dacă fac dovada ca au efectuat pregătirea prin disciplinele prevăzute la alin. (2) sau vor efectua aceasta pregătire în primii 3 ani de la angajare.
De acest ultim alineat au  putut beneficia şi profesorii de Religie proveniţi dintre clerici, aşa cum prevede Lega privind statutul personalului didactic în art. 136 alin. 2 ˝Personalul de cult, absolvent al învăţământului superior ori al seminarului teologic, cu o vechime de cel puţin 5 ani în profesie, care preda în învăţământul preuniversitar disciplina "Religie", este salarizat la nivelul studiilor de profesor, respectiv de învăţător, categoria personalului didactic definitiv, cu obligaţia ca în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi sa promoveze examenul de definitivare în învăţământ şi să parcurgă pregătirea prevăzută la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995˝.
[15] A se vedea şi Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar ( Ordinul M.E.C. nr. 4927 din 2002, publicat în M.Of. nr. 257/14.04.2003).
[16] Despre succesiunea apostolică a se vedea Pr. Prof. Liviu Stan, Succesiunea apostolică, în S.T., an. VII (1955), nr. 5-6, p. 305-325.

[17] A se vedea Pr. Conf. Dr. Vasile Citirigă, Bazele doctrinare ale cooperării dintre Biserică şi şcoală, în Ortodoxia, an. LV, (2004),  nr. 1-2, p. 87-99.
[18] Prof. dr. Teodot M. Popescu, Primii didascali creştini, în vol. ˝ Biserica şi cultura˝, E .I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1996, p.88.
[19] Ibidem, p.91.
[20] Ibidem, p.85.
[21]Ibidem, p.87.
[22] Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, E.I.B.M.B.O.R., vol. I., Bucureşti, 1990, p.294.
[23] Şi în acest canon ca şi în canoanele 5, 29,51,57 Apostolice  pedeapsa afurisirii nu are sensul de excoumicare, ci pe acela de suspendare din slujbă. Apud Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe (note şi comentarii), Sibiu, 1993, p. 37.
[24] Dr. Nicodem Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe, vol. I, partea I, trad. de Uroş Covincici şi N. Popovici, Arad, 1930, p.273.
[25] Ibidem  p.273.
[26] Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe (note şi comentarii), Sibiu, 1993, p. 117.
[27] Dr. Nicodem Milaş,  Op. cit., p.304.
[28] Pr. Constantin Dron, Canoanele (text şi interpretare), Tipo. Cărţii Bisericeşti, Bucureşti, 1940, p. 185..
[29] Vasile Băcilă, Op. cit.,  p.23.
[30] Ibidem, p185
[31] Există o veche tradiţie legislativă europeană în acest sens. A se vedea  art. 17l  din legea Austriacă de la 31 dec. 1867, precum şi decretul imperial din 25 iulie 1804; 25 iulie 1819 şi 1 nov. 1823; deciziunile ministeriale din 31 mai şi 25 august 1880 şi art. 2 din legea 8 mai 1868. În Serbia art. 27 pct. 13 al legii din 1890. Apud, Dr. Nicodem Milaş,  op.cit. p.304. 
[32] Decretul regal nr.1308/8 mai 1928, M.Of. nr. 105/15 mai 1928. A se vedea o selecţie privitoare la învăţământul religios la Chiru C Costescu, E. Bărbulescu, Colecţiunea de legiuiri bisericeşti şi şcolare adnotate (legi, regulamente, canoane, statute decizii, jurisprudenţe), Tipografia ˝Lupta˝, Bucureşti, 1931, p.183-194.
[33] Regulamentul face referire şi la numirea profesorilor de religie.
Profesorii de religie creştin ortodoxă pentru şcolile secundare de băieţi şi fete, se alegeau dintre candidaţii înscrişi pe tabloul de capacitate special (art. 61).
Pentru a fi admis să treacă examenul de capacitate pentru religia creştină ortodoxă, candidatul trebuia ca pe lângă condiţiile generale îndeplinite în art. 6, să fie licenţiat sau doctor în teologie creştină ortodoxă, cu diplomă legal recunoscută şi trebuia să fie preot hirotonit (art. 62).
La cererea de înscriere candidaţii trebuiau să alăture următoarele acte: certificatul de naştere, dovada cetăţeniei, diplomele de absolvire, certificatul că este hirotonit preot, certificat de moralitate.
Pentru religie creştină ortodoxă se alcătuiau catedre numai când numărul orelor nu era mai mic de 12. Dacă numărul orelor nu putea constitui o catedră predarea lor era încredinţată spre suplinire unui preot din localitate, cu pregătire universitară şi cu titlul de catihet.
Acolo unde existau numai gimnazii, se puteau combina orele mai multor şcoli de grad secundar, care aveau în programa lor Religia, spre a forma o catedră. Pentru aceasta era necesar avizul Consiliului Inspectorilor Generali şi decizia ministerială.
În şcolile mixte, ortodoxe sau greco-catolică se preda religia pentru ambele culte dacă pentru ambele culte erau cel puţin 10 elevi în clasă pentru fiecare cult. Altfel se preda religia numai cultului majoritar, numindu-se un catihet pentru cultul minorităţii.
Pentru celelalte culte se preda religia dacă cel puţin jumătate dintre elevii cultului respectiv aparţineau acelei confesiuni. În caz contrariu se concentrau elevii diferitelor clase şi şcoli din localitate şi se numea un catihet (art. 127).
Profesorii de religie aveau aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi profesori. Catiheţii erau plătiţi cu un procent de 1/15 din leafa de bază a profesorilor (art. 225, alin. 3).
Profesorii titulari de religie care la data aplicării legii erau şi preoţi parohi îşi păstrau ambele funcţii, fără a putea primi gradaţii decât de la una. Ei nu puteau avea catedră decât în aceiaşi localitate cu parohia.
Preoţii ajutători îşi puteau păstra dreptul de a fi parohi în cazul vacantării postului (art. 240).
Preoţii care nu aveau catedră în aceiaşi localitate trebuiau să demisioneze şi în termen de 2 ani puteau ocupa un post vacant în localitatea respectivă (art. 241).

[34] Decretul nr. 442/1929, M.Of. nr. 39/18 feb. 1929. A se vedea Legea învăţământului secundar din 15 mai 1928, C. Hamangiu, Codul General al României, vol. XV-XVI,  Edit. Librăriei ˝Universala˝ Alcalay & Co., Bucureşti,   p.1064.
[35] A se vedea şi Programele analitice ale liceelor de fete, 26 mart. 1938, M.Of., part. I, nr. 71/26 mart. 1938.
[36] Decretul regal nr.1626/1937, M.Of., P. I, nr. 76/1 april. 1937. Modifică Legea din 15 mai 1929.
[37] Flavio Pajer, Studiul ştiinţelor religioase într-o Europă Multiculturală, în rev. Dialog Teologic,- Revista Institutului Teologic Romano-Catolic Iaşi, anul V (2002), nr. 9, p.99.
[38] Predarea religiei trebuie să aibă statut confesional, altfel s-ar putea transforma într-o ˝religie civilă˝ care ar putea lua forma unei ideologii sincretiste de stat. A se vedea Jean Paul Willaime, Sociologia religiilor, Edit. Institutului European, , Bucureşti, 2001, p. 99.
[39] Din nefericire nu există posibilităţi legale pentru a duce la îndeplinire această decizie în cazul profesorilor titulari deoarece statutul juridic este identic cu cel al oricărui alt profesor devreme ce a fost declarat capabil printr-un titlu care atestă acest lucru (examenul de titularizare). A se vedea Codul muncii  şi întreaga legislaţie în vigoare.
[40] A se vedea Adresa Patriarhiei Române nr. 4186 / 13. n. 2003.
[41] Iar pe  Timotei episcopul Efesului îl îndeamnă să înveţe cu timp şi fără timp ( II Tim. 4, 1-2). Acelaşi apostol, cere de la fiecare prezbiter, fără deosebire să fie bun învăţător (II Tim. 24-25) Sf. Scriptură pedepseşte cu pedepse groaznice şi pe episcopul care neglijează învăţătura ( Ezec. 3, 17; 18, 33;8, 34; I Tim. 4, 16; II Tim. 2, 14).
[42] Pr. Dr. Vasile Gordon, Biserica şi Şcoala – analize omiletice, catehetice şi pastorale, Edit. Cristiana, Bucureşti, 2003.
[43] A se vedea art. 60 din Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române care prevede următoarele: Fac parte de drept din Consiliul parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca preşedinte, ceilalţi preoţi şi diaconi din parohie şi primul cântăreţ al Bisericii parohiale,  ca membru.
[44] Art. 68 din Statutul Bisericii Ortodoxe Române  redă şi celelalte atribuţii ale Comitetului Parohial: formarea şi susţinerea corului parohial; ajutarea săracilor şi ocrotirea orfanilor şi a văduvelor; înfiinţarea şi susţinerea bibliotecii parohiale.
[45] Spre exemplu în anul 2002 numărul profesorilor de Religie era de 10.479. A se vedea  Diac. Prof. Nicu Octavian, Învăţământul teologic şi religios la început de mileniu III, în Rev. ˝Biserica Ortodoxă Română˝, anul CXX (2002), nr. 1-6,  p. 192.
[46] Pr. Petre Vintilescu, Parohia ca teren de dezvoltare a spiritualităţii creştine, în ˝Studii Teologice˝, vol. I , an. VI (1937), p.31 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu